0.00(1)

ค23201 / ค20205 คณิตศาสตร์(เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (1/2564)

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ การแยกตัวประกอบพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองและดีกรีสูงกว่าสาม กำลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของกำลังสอง ผลบวกของกำลังสาม ผลต่างของกำลังสาม การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  โจทย์ปัญหาสมการกำลังสองตัวแปรเดียว การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง   การวิเคราะห์ข้อมูล การนำสถิติไปใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล   การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ    ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ    รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

ผลการเรียนรู้

1. แยกตัวประกอบของ พหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองและดีกรีสูงกว่าสามที่มีสัมประสิทธิ์

เป็นจำนวนเต็ม

2. แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร

3. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

4. นำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้แก้ปัญหา

5. นำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา

6. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

7. นำความรู้เกี่ยวกับสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

19 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม (ตอน1)14:51
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม (ตอน2)12:57
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม (ตอน3)20:17
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม (ตอน4)19:17
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม (ตอน5)15:38
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม (ตอน6)12:46
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม (ตอน7)10:51

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ฟังก์ชันกำลังสอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถิติ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.47 (19 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

299 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

0.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ครูประจำวิชาจัดทำบทเรียนได้ดี และสามารถพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

เรียน