0(0)

ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจและใช้ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พื้นฐานเกี่ยวกับเซต  ยูเนียน  อินเตอร์เซกชัน  และคอมพลีเมนต์ของเซต    ตรรกศาสตร์   ประพจน์และตัวเชื่อม   ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว  การอ้างเหตุผล     จำนวนจริงและพหุนาม    จำนวนจริงและสมบัติของจำนวนจริง    ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริงและสมบัติของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง   จำนวนจริงในรูปกรณฑ์   และจำนวนจริงในรูปเลขยกกำลัง   ตัวประกอบของพหุนามสมการและอสมการพหุนาม   สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนาม  สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนาม

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล   การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ    ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ    รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

สารบัญรายวิชา

15 บทเรียน

บทที่1 เซตและการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก

คาบที่ 1 เซตและการเขียนเซตแบบแจกแจง
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เซต
คาบที่ 2 การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข
คาบที่ 3 เซตว่าง เซตจำกัดและเซตอนันต์
คาบที่ 4 เซตที่เท่ากันใหม่
คาบที่ 5 สับเซต
คาบที่ 6 เพาเวอร์เซต
คาบที่ 7 เอกภพสัมพัทธ์
คาบที่ 8 แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์
คาบที่ 9 ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน
คาบที่ 10 คอมพลีเมนต์และผลต่างใหม่
คาบที่ 11 ยูเนียน อินเตอร์เซก คอมพลีเมนต์ ผลต่าง
คาบที่ 12 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต
คาบที่ 13 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต(2)
คาบที่ 14 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต(3)
คาบที่ 15 โจทย์ปัญหาเกี่วกับเซต (4)

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (1 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

600 ผู้เรียน

เรียน