0(0)

ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา   ค 30201  คณิตศาสตร์                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่  1          เวลา   60   ชั่วโมง      จำนวน  1.5   หน่วยกิต

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับเซต จำกัดและเซตอนันต์ การเท่ากันของเซต เอกภพสัมพัทธ์ สับเซต และเพาเวอร์เซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ การดำเนินการของเซต จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด  ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ การหาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริง รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน สัจนิรันดร์ การอ้างเหตุผล ประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณ ค่าความจริงของประโยคที่ตัวบ่งปริมาณตัวเดียว สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ จำนวนจริง สมบัติของระบบจำนวนจริง การนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้ปัญหา ค่าสัมบูรณ์ ตัวประกอบของพหุนาม สมการพหุนามตัวแปรเดียว สมบัติของการไม่เท่ากัน ช่วงและการแก้อสมการ การดำเนินการของเศษส่วนพหุนาม สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนาม สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนาม  พร้อมทั้งนำความรู้เกี่ยวกับเซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริงและพหุนามมาประยุกต์ใช้

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล   การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ    ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ    รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

ผลการเรียนรู้

  1. 1.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
  2. 2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสาร สื่อความหมาย

และอ้างเหตุผล

  1. 3. เข้าใจจำนวนจริงและใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา
  2. 4. แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียว  ดีกรีไม่เกินสี่ และนำไปใช้ในการ

แก้ปัญหา

  1. 5. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการ                               แก้ปัญหา
  2. 6. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว  และนำไปใช้ในการ

แก้ปัญหา

รวม   6  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

บทที่ 3 จำนวนจริง

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง จำนวนจริง
1. จำนวนจริงและจำนวนตรรกยะ
2. ระบบจำนวนจริงและสมบัติการเท่ากัน
3. พหุนามตัวแปรเดียว
6. เศษส่วนของพหุนาม
5. การแก้สมการพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง
7. สมการเศษส่วนของพหุนาม
4. การแยกตัวประกอบของพหุนาม
8. ช่วง
9. สมการค่าสัมบูรณ์และอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง จำนวนจริง

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (2 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

1923 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. หนังสือเรียน สสวท. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 เทอม 1
  • 2. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำนวนจริง
  • 3. Clip VDO