0(0)

ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชา  ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต
ศึกษา พร้อมทั้งฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้
เรขาคณิตวิเคราะห์ จุ ดและเส้นตรง วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลา
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันและกราฟ การบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันผกผัน
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม มาประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
โดยการจัดประสบการณ์หรือการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
 
ผลการเรียนรู้
1.       เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และนำไปใช้
2.       หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน หาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน
3.       ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา
4.       เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
รวม  4  ผลการเรียนรู้
 

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 เรขาคณิตวิเคราะห์

การมอบหมายงาน เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์
แบบทดสอบ เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์

บทที่ 2 ฟังก์ชัน

บทที่ 3 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

202 ผู้เรียน

เรียน