0(0)

ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา   ค 30202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่  2          เวลา   60   ชั่วโมง      จำนวน  1.5   หน่วยกิต

            ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนความสัมพันธ์ ตัวผกผันของความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและการเขียนกราฟของฟังก์ชัน การดำเนินการของฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันผกผัน และการนำความรู้เรื่องฟังก์ชันและกราฟไปใช้ในการแก้ปัญหา การหารากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ การหาค่าเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ซึ่งนำมาใช้ในการฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียลและสมการเอกซ์โพเนนเซียล การหาค่าของฟังก์ชันลอการิทึม ลอการิทึมฐานสิบ การเปลี่ยนฐานลอการิทึม ซึ่งนำไปใช้ในการแก้สมการลอการิทึม และการประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียลและฟังก์ชันลอการิทึม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ ประกอบด้วย ระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรงระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดและระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกัน ซึ่งนำไปแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวยประกอบด้วย วงกลม พาราโบลา วงรี และไฮเพอร์โบลา และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ พร้อมทั้งนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม และเรขาคณิตวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล   การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ    ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ    รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

ผลการเรียนรู้

  1. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ  การคูณ การหารฟังก์ชัน  หาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน
  1. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา
  2. เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
  1. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
  2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา

รวม   5  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

35 บทเรียน

บทที่ 1 ฟังก์ชัน

การมอบหมายงาน เรื่อง ความสัมพันธ์
2.1 Clip VDO สรุปเนื้อหา ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
2.2 Clip VDO เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง ความสัมพันธ์
2.3 Clip VDO เฉลยแบบฝึกหัดเรื่อง ฟังก์ชัน
การมอบหมายงาน เรื่อง ฟังก์ชัน
2.4 Clip VDO เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง การใช้ฟังก์ชันในชีวิตจริง
2.5 Clip VDO เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง กราฟของฟังก์ชัน
การมอบหมายงาน เรื่อง การใช้ฟังก์ชันในชีวิตจริง
การมอบหมายงาน เรื่อง กราฟของฟังก์ชัน
2.6 Clip VDO เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง ฟังก์ชันผกผัน
การมอบหมายงาน เรื่อง ฟังก์ชันผกผัน
ตะลุยโจทย์และแนวข้อสอบ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

บทเสริม ฟังก์ชัน

บทที่ 2 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

บทที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห์?

บทที่ 1 เรขาคณิตวิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 หัวข้อใหญ่ คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.1 จุดและเส้นตรง 1.2 วงกลม 1.3 พาราโบลา 1.4 ไฮเพอร์โบลา

บทเสริม เรขาคณิตวิเคราะห์

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (1 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

60 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. เอกสารประกอบการเรียน
  • 2. หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ สสวท. ม.4 เพิ่มเติม เทอม 2
  • 3. Clip VDO