0(0)

ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา   ค 30202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่  2          เวลา   60   ชั่วโมง      จำนวน  1.5   หน่วยกิต

            ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนความสัมพันธ์ ตัวผกผันของความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและการเขียนกราฟของฟังก์ชัน การดำเนินการของฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันผกผัน และการนำความรู้เรื่องฟังก์ชันและกราฟไปใช้ในการแก้ปัญหา การหารากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ การหาค่าเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ซึ่งนำมาใช้ในการฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียลและสมการเอกซ์โพเนนเซียล การหาค่าของฟังก์ชันลอการิทึม ลอการิทึมฐานสิบ การเปลี่ยนฐานลอการิทึม ซึ่งนำไปใช้ในการแก้สมการลอการิทึม และการประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียลและฟังก์ชันลอการิทึม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ ประกอบด้วย ระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรงระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดและระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกัน ซึ่งนำไปแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวยประกอบด้วย วงกลม พาราโบลา วงรี และไฮเพอร์โบลา และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ พร้อมทั้งนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม และเรขาคณิตวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล   การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ    ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ    รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

ผลการเรียนรู้

  1. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ  การคูณ การหารฟังก์ชัน  หาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน
  1. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา
  2. เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
  1. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
  2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา

รวม   5  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

บทที่ 1 เรขาคณิตวิเคราะห์?

บทที่ 1 เรขาคณิตวิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 หัวข้อใหญ่ คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.1 จุดและเส้นตรง 1.2 วงกลม 1.3 พาราโบลา 1.4 ไฮเพอร์โบลา
หน่วยที่ 1 จุดและเส้นตรง
การมอบหมายงาน เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์
แบบทดสอบ เรื่อง จุดและเส้นตรง
หน่วยที่ 2 ภาคตัดกรวย
หน่วยย่อยที่ 2.1 ภาคตัดกรวย : วงกลม
การมอบหมายงาน เรื่อง ภาคตัดกรวย : วงกลม
แบบทดสอบ เรื่อง ภาคตัดกรวย : วงกลม
หน่วยย่อยที่ 2.2 ภาคตัดกรวย : พาราโบลา
การมอบหมายงาน เรื่อง ภาคตัดกรวย : พาราโบลา
แบบทดสอบ เรื่อง ภาคตัดกรวย : พาราโบลา
หน่วยย่อยที่ 2.3 วงรี
การมอบหมายงาน เรื่อง ภาคตัดกรวย : วงรี
แบบทดสอบ เรื่อง ภาคตัดกรวย : วงรี
หน่วยย่อยที่ 2.4 ภาคตัดกรวย : ไฮเพอร์โบลา
การมอบหมายงาน เรื่อง ภาคตัดกรวย : ไฮเพอร์โบลา
แบบทดสอบ เรื่อง ภาคตัดกรวย : ไฮเพอร์โบลา
การมอบหมายงาน ออกแบบผลงาน/ชิ้นงาน

บทที่ 2 ฟังก์ชัน

บทที่ 3 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (2 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

1826 ผู้เรียน

0.00 (1 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

600 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. เอกสารประกอบการเรียน
  • 2. หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ สสวท. ม.4 เพิ่มเติม เทอม 2
  • 3. Clip VDO