0(0)

ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม)

30203    คณิตศาสตร์             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/2 – 4

เวลา      60     ชั่วโมง

จำนวน    1.5    หน่วย      ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา   พร้อมทั้งฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ  ดังนี้

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ    ฟังก์ชันไซน์และฟังก์ชันโคไซน์   ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ   ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือของมุม   ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ   เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ   กฎของโคไซน์และกฎของไซน์  การหาระยะทางและความสูง

เมทริกซ์      เมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ขนาด 2×2 และ 3×3  เมทริกซ์ผกผัน  การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น

เวกเตอร์ในสามมิติ    เวกเตอร์และสมบัติของเวกเตอร์  ระบบพิกัดฉากสามมิติ    เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก

ผลคูณเชิงสเกลาร์   ผลคูณเชิงเวกเตอร์

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์    อันได้แก่  การแก้ปัญหา  การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง   การให้เหตุผล  การคิดสร้างสรรค์

การใช้สื่อ   อุปกรณ์  เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูล  และนำประสบการณ์ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ   และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์    สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีความรอบคอบ  และมีวิจารณญาณ

การวัดผลประเมินผล   ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

วงกลมหนึ่งหน่วย15:56
เอกสารประกอบการเรียน15:56

เมทริกซ์

เวกเตอร์

เอกสารประกอบการเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (2 การให้คะแนน)

17 รายวิชา

1694 ผู้เรียน

เรียน