0(0)

ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชา ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ภาคเรียนที่ 2                          เวลา 60 ชั่วโมง   จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา พร้อมทั้งฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้

จำนวนเชิงซ้อน  จำนวนเชิงซ้อน  สมบัติของพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน  กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว  รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน สมการพหุนามตัวแปรเดียว

หลักการนับเบื้องต้น  หลักการบวกและหลักการคูณ  การจัดเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด

การจัดเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด การจัดเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด   การจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด  ทฤษฎีบททวินาม

ความน่าจะเป็น   การทดลองสุ่มและเหตุการณ์  ความน่าจะเป็น กฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์    อันได้แก่  การแก้ปัญหา  การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  การคิดสร้างสรรค์

การใช้สื่อ อุปกรณ์  เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูล  และนำประสบการณ์ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์    สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีความรอบคอบ  และมีวิจารณญาณ

การวัดผลประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

ผลการเรียนรู้

  1. เข้าใจจำนวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจำนวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา
  2. หารากที่ n   ของจำนวนเชิงซ้อน   เมื่อ  n  เป็นจำนวนนับที่มากกว่า  1
  3. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
  4. เข้าใจและใช้หลักการบวก และการคูณ  การจัดเรียงสับเปลี่ยน  และการจัดหมู่  ในการแก้ปัญหา
  5. หาความน่าจะเป็น และนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้

รวมทั้งหมด   5    ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

หน่วยที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน

ความหมายของจำนวนเชิงซ้อน
แบบทดสอบวัดความเข้าใจ ชุดที่ 1
การเท่ากันของจำนวนเชิงซ้อน
การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเชิงซ้อน
แบบทดสอบวัดความเข้าใจ ชุดที่ 2
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
แบบทดสอบวัดความเข้าใจเรื่องค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว
รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน
สมการพหุนาม
แบบประเมินความพึงพอใจประจำหน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่ 2 ความน่าจะเป็น

หน่วยที่ 3 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (2 การให้คะแนน)

17 รายวิชา

1694 ผู้เรียน

เรียน