0(0)

ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  • ลงทะเบียนแล้ว 45
  • อัปเดตล่าสุด มกราคม 28, 2021

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 

รหัสวิชา   ค 30206  คณิตศาสตร์                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่  2          เวลา   60   ชั่วโมง      จำนวน  1.5   หน่วยกิต

 

ศึกษาเกี่ยวกับการแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปกติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล   การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ    ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ    รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

  1.    1.   หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดจากตัวแปรที่มีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม และการแจกแจงปกติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

 

รวม   1   ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

หน่วยที่ 1 สถิติศาสตร์

ใบความรู้เรื่องสถิติศาสตร์และข้อมูลชุดที่ 1
ใบความรู้เรื่องสถิติศาสตร์และข้อมูลชุดที่ 2
การนำเสนอข้อมูล
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องสถิติและข้อมูลชุดที่ 1
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องสถิติและข้อมูลชุดที่ 2

หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

หน่วยที่ 4 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (2 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

979 ผู้เรียน

เรียน