0(0)

ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (2/2566)

  • ประเภทรายวิชา: พื้นฐาน

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ ค่าวัดการกระจายของข้อมูลสัมบูรณ์โดยใช้พิสัย พิสัยระหว่างควอไทล์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวน ค่าวัดการกระจายของข้อมูลสัมพัทธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์การแปรผัน ค่าวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล (ควอร์ไทล์ และเปอร์เซ็นไทล์) ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับสถิติไปใช้ในการคาดการณ์  การตัดสินใจ  และแก้ปัญหา

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณ  รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด      ค 3.1   ม. 4-6/1

รวมทั้งหมด     1  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

15 บทเรียน

บทที่ 3 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ตอน 115:07
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ตอน 214:05
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ตอน 37:02
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ตอน 49:16
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ตอน 500:00:00
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ตอน 600:00:00
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ตอน 700:00:00
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ตอน 800:00:00
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ตอน 900:00:00
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ตอน 1000:00:00
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ตอน 1100:00:00
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ตอน 1200:00:00
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ตอน 1300:00:00
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ตอน 1415:22
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ตอน 1500:00:00
เอกสารประกอบการสอน

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (2 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

2 ผู้เรียน

เรียน