0(0)

ค30298 โครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (1/2564)

  • โดย Somporn Amornwech
  • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจความหมายและประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์  หลักการจัดกิจกรรมโครงงาน  รูปแบบโครงงาน  ขั้นตอนการทำโครงงาน  และการประเมินโครงงานคณิตศาสตร์

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

ผลการเรียนรู้

  1.    เข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของโครงงานคณิตศาสตร์
  2.    รู้จักความหมายและประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์
  3.    ศึกษากระบวนการทำโครงงานคณิตศาสตร์
  4.    ศึกษาตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์
  5.    ศึกษาวิธีการประเมินโครงงานคณิตศาสตร์

 

รวมทั้งหมด   5   ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

โครงงานคณิตศาสตร์

ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์00:00:00
ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์00:00:00
หลักการและจุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์00:00:00
ความสำคัญและขั้นตอนการทำของโครงงานคณิตศาสตร์00:00:00
การประเมินและประโยชน์โครงงานคณิตศาสตร์00:00:00

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (2 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

317 ผู้เรียน

เรียน