0(0)

ค31101 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจและใช้ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์เกี่ยวกับเซต  ยูเนียน   อินเตอร์เซกชัน  และคอมพลีเมนต์ของเซต    โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต   โดยใช้ข้อมูลต่างๆ    ในท้องถิ่นอำเภอบางปะอิน

ตรรกศาสตร์  ประพจน์และตัวเชื่อม  (นิเสธ  และ  หรือ   ถ้า…แล้ว…   ก็ต่อเมื่อ)

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล   การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ    ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ    รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

หน่วยที่ 1 เซต

คาบที่ 1 ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เรื่อง เซตและการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก
คาบที่ 2 ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เรื่อง การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก
คาบที่ 3 ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เรื่อง เซตว่าง เซตจำกัดและเซตอนันต์
คาบที่ 4 ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เรื่อง เซตที่เท่ากัน
คาบที่ 5 ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เรื่อง สับเซต
คาบที่ 6 ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เรื่อง เพาเวอร์เซต
คาบที่ 7 ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เรื่อง เอกภพสัมพัทธ์
คาบที่ 8 ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เรื่อง แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์
คาบที่ 9 ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เรื่อง ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน
คาบที่ 10 ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เรื่อง คอมพลีเมนต์และผลต่างระหว่างเซต
คาบที่ 11 ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เรื่อง ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์และผลต่างระหว่างเซต
คาบที่ 12 ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต
คาบที่ 13 ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต (2)
คาบที่ 14 ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต (3)
คาบที่ 15 ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต (4)

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 2 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (1 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

600 ผู้เรียน

เรียน