0.00(1)

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

31101  คณิตศาสตร์                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่  1          เวลา   40   ชั่วโมง      จำนวน  1.0   หน่วยกิต

 

ศึกษาเกี่ยวกับเซต การเขียนเซต เซตจำกัดและเซตอนันต์ เซตที่เท่ากัน เซตว่าง แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ เอกภพสัมพัทธ์ สับเซตและสับเซตแท้ เพาเวอ์เซต การดำเนินการของเซต อินเตอร์เซกชันของเซต ยูเนียนของเซต คอมพลีเมนต์ของเซต ผลต่างระหว่างเซต การหาผลการดำเนินการของเซตตั้งแต่สองการดำเนินการขึ้นไป จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม “และ”  “หรือ” “ถ้า..แล้ว” “ก็ต่อเมื่อ” นิเสธของประพจน์ การหาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริง รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน สัจนิรันดร์ พร้อมทั้งนำความรู้เกี่ยวกับเซต และตรรกศาสตร์ในการสื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ   ในท้องถิ่นอำเภอบางปะอิน

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล   การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ    ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ    รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด      ค 1.1  ม.4-6/1

รวม      1   ตัวชี้วัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนก่อนทำกิจกรรมในชั้นเรียน

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

หน่วยที่ 1 เซต

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (2 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

1826 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

0.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ครูประจำวิชาจัดทำบทเรียนได้ดี และสามารถพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เซต
  • 2. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์
  • 3. หนังสือเรียน สสวท. คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4