0(0)

ค31102 คณิตศาสตร์ 4

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ (กรณีสิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด) ความน่าจะเป็น กาทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ พร้อมทั้งนำความรู้เกี่ยวกับหลักการนับและความน่าจะเป็นมาประยุกต์ใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในท้องถิ่นอำเภอ       บางปะอิน

 

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล   การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ    ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ    รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 

รหัสตัวชี้วัด      ค 3.2    ม.4-6/1

ค 3.2   ม.4-6/2

 

รวม      2   ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

บทที่ 1 หลักการนับเบื้องต้น

หน่วยที่ 1 หลักการบวกและหลักการคูณ30:07
มอบหมายงาน เรื่อง หลักการนับ
แบบทดสอบ เรื่อง กฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
หน่วยที่ 2 การเรียงสับเปลี่ยน13:52
การมอบหมายงาน เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน
แบบทดสอบ เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน
หน่วยที่ 3 การจัดหมู่สิ่งของที่แตกต่างกัน26:25
การมอบหมายงาน เรื่อง การจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด
แบบทดสอบ เรื่อง การจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด

บทที่ 2 ความน่าจะเป็น

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (2 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

1923 ผู้เรียน

0.00 (1 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

600 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
  • 2. คลิป VDO โดย ครูปุ๋ย PowerMath
  • 3. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 สสวท.