0(0)

ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

หน่วยที่ 1 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

แบบทดสอบก่อนเรียน
กฎการคูณ53:02
กฎการบวก
แบบทดสอบเรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ชุดที่ 1
แบบทดสอบเรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ชุดที่ 2
แบบทดสอบเรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ชุดที่ 3
แฟกทอเรียล
แบบทดสอบเรื่องแฟกทอเรียล
ทบทวนบทเรียน

หน่วยที่ 2 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

ทบทวนบทเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (2 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

979 ผู้เรียน

0.00 (3 การให้คะแนน)

32 รายวิชา

1828 ผู้เรียน

0.00 (1 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

0 ผู้เรียน

เรียน