0(0)

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

หลักสูตรรายวิชา

 

ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน  เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ  กฎของโคไซน์และกฎของไซน์  เมทริกซ์ เมทริกซ์สลับเปลี่ยน การบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เมทริกซ์ผกผัน การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์  เวกเตอร์  นิเสธของเวกเตอร์  การบวก การลบเวกเตอร์  การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์  ผลคูณเชิงสเกลาร์  ผลคูณเชิงเวกเตอร์  พร้อมทั้งนำฟังก์ชันตรีโกณมิติ  จำนวนเชิงซ้อน  และเวกเตอร์ในสามมิติมาประยุกต์ใช้

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล   การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ    ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ    รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

ผลการเรียนรู้

  1. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
  2. แก้สมการตรีโกณมิติ และนำไปใช้แก้ปัญหา
  3. ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา
  4. เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์ และหาเมทริกซ์สสลับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์ n x n เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่ไม่เกินสาม
  5. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2 x 2
  6. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผันและการดำเนินการตามแถว
  7. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินสี่ ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
  8. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์
  9. นำความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา

รวม   9   ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

1.1 ฟังก์ชันไซน์และฟังก์ชันโคไซน์

ใบงาน1.1ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์
ทดสอบหลังเรียน

1.2 ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ

1.3 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม

1.4 กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

1.5 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม

1.6 ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

1.7 เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ

1.8 กฎของไซน์และโคไซน์

1.9 การหาระยะทางและความสูง

2.1 เมทริกซ์

2.2ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ขนาด 2×2 และ 3×3

2.3เมทริกซ์ผกผัน

2.4 การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น

3.1 เวกเตอร์และสมบัติของเวกเตอร์

3.2 ระบบพิกัดฉากสามมิติ

3.3 เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก

3.4 ผลคูณเชิงสเกลาร์

3.5 ผลคูณเชิงเวกเตอร์

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (3 การให้คะแนน)

63 รายวิชา

3307 ผู้เรียน

เรียน