0(0)

ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา   ค 33102  คณิตศาสตร์                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่  2           เวลา   40   ชั่วโมง     จำนวน  1.0   หน่วยกิต

 

 

เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ ค่าวัดการกระจายของข้อมูลสัมบูรณ์โดยใช้พิสัย พิสัยระหว่างควอไทล์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวน ค่าวัดการกระจายของข้อมูลสัมพัทธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์การแปรผัน ค่าวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล (ควอร์ไทล์ และเปอร์เซ็นไทล์) ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับสถิติไปใช้ในการคาดการณ์  การตัดสินใจ  และแก้ปัญหา

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณ  รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด      ค 3.1   ม. 4-6/1

รวมทั้งหมด     1  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

ค่าวัดการกระจายของข้อมูล
ค่าวัดการกระจายสัมบูรณ์16:08
ค่าวัดการกระจายสัมพัทธ์6:23
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องการวัดการกระจายของข้อมูล ชุดที่ 1
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องการวัดการกระจายของข้อมูล ชุดที่ 2
ค่าวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล12:17
แบบทดสอบวัดความเข้าใจเรื่องเปอร์เซ็นไทล์

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (2 การให้คะแนน)

17 รายวิชา

1694 ผู้เรียน

เรียน