0(0)

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ม.6/1) ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ม.6/2)

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับลำดับและอนุกรม  ลำดับจำกัดและลำดับอนันต์ ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต ลิมิตของลำดับอนันต์ อนุกรมจำกัดและอนุกรมอนันต์ อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต ผลบวกอนุกรมอนันต์ การนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหามูลค่าของเงินและค่ารายงวด ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตมาประยุกต์ใช้

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล   การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ    ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ    รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

ผลการเรียนรู้

  1. 1.   ระบุได้ว่าลำดับที่กำหนดให้เป็นลำดับลู่เข้าหรือลู่ออก
  2. 2.   หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต
  3. 3.   หาผลบวกของอนุกรมอนันต์
  4. 4.   เข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้
  5. 5.   ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่กำหนดให้
  6.    หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้และนำไปใช้แก้ปัญหา
  7. หาปริพันธ์ไม่จำกัดเซตและจำกัดเซตของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้ และนำไปใช้แก้ปัญหา

 

รวม   7   ผลการเรียนรู้

 

 

 

สารบัญรายวิชา

26 บทเรียน

บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม

1.1 ลำดับ
1.1.1 ความหมายของลำดับ
1.1.2 ลำดับเลขคณิต
1.1.3 ลำดับเรขาคณิต
1.1.4 ลำดับฮาร์มอนิก
1.2 ลิมิตของลำดับอนันต์
1.3 อนุกรม
1.3.1 อนุกรมเลขคณิต
1.3.2 อนุกรมเรขาคณิต
1.3.3 อนุกรมอนันต์
1.4 สัญลักษณ์แสดงการบวก
1.5 การประยุกต์ของลำดับและอนุกรม

บทที่ 2 แคลคูลัสเบื้องต้น

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (3 การให้คะแนน)

33 รายวิชา

1828 ผู้เรียน

เรียน