0(0)

ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (2/2566)

  • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาพร้อมทั้งฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระดังนี้

            ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล  สถิติศาสตร์ คำสำคัญในสถิติศาสตร์ ประเภทของข้อมูล สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน

            การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ  การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถี่ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภาพ

            การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ  การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพ ค่าวัดทางสถิติ

            ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น  ความหมายและชนิดของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง

มาประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

            โดยการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล  และการคิดสร้างสรรค์

            การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และนำประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

เพื่อให้เกิดการพัฒนาความจำ จินตนากร การให้เหตุผล ความสามารถในการคิดอย่างไตร่ตรองและลึกซึ้ง บนหลักเหตุและผล ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับคนอื่น สร้างทักษะการทำงานเป็นหมู่คณะ อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกัน พึ่งพากัน เคารพถึงคุณค่าและวัฒนธรรมของแต่ละคน และสามารถพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณงามความดีตามแบบสากล

 

ผลการเรียนรู้

  1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูล และแประความหมายของค่าสถิติเพื่อประกอบ

การตัดสินใจ

  1. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดจากตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม

และการแจกแจงปกติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

รวม  2  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

33 บทเรียน

บทที่ 1 ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล

ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล ตอน 100:10:46
ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล ตอน 213:32
ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล ตอน 300:11:11
ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล ตอน 400:11:38
เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

บทที่ 3 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

บทที่ 4 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (2 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

2 ผู้เรียน

เรียน