0(0)

ง 20202 ช่างอาหารว่างไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่2/2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

20202      ช่างอาหารว่างไทย 2                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานาชีพ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ภาคเรียนที่  2     เวลา   20  ชั่วโมง               จำนวน  0.5  หน่วยกิต

ศึกษาหลักสำคัญของการเลือกซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง  ลักษณะและประเภทของอาหารว่างไทย มีทักษะปฏิบัติงานกลุ่ม  งานรายบุคคล  เกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารประเภทต่าง ๆ ขั้นตอนการประกอบอาหารว่างไทยแต่ละประเภท  วิธีการจัดอาหารว่าง  การคิดคำนวณค่า การกำหนดราคาขาย นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่องาน  มีความรับผิดชอบ   ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาชิ้นงานให้มีคุณภาพ

 

ผลการเรียนรู้

  1. รู้เข้าใจและเห็นคุณค่า หลักการ ลักษณะและประเภทของอาหารว่างไทย
  2. รู้จักเลือกใช้ วัสดุอุปกรณ์ การเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำอาหารว่าง
  3. เข้าใจเทคนิคการทำอาหารว่างให้มีคุณภาพ
  4. ปฏิบัติการทำอาหารว่างชนิดต่าง ๆ สามารถนำไปประกอบอาชีพในชีวิตประวัน
  5. มีทักษะในการประเมินผลจากการทำอาหารว่างนำมาปรับปรุง พัฒนางานอาหารว่าง
  6. รู้จักวิธีการคิด ต้นทุน กำไรและกำหนดราคาขาย
  7. สามารถบรรจุภัณฑ์อาหารว่างประเภทต่าง ๆ ได้
  8. นักเรียนมีความรับผิดชอบขยัน อดทน ซื่อสัตย์

รวม   8  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายของอาหารว่าง

แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติของอาหารว่าง
ความหมายของอาหารว่าง
ประเภทของอาหารว่างไทย
การมอบหมายงาน
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเลือกซื้อและเลือกใช้วัตถุดิบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเลือกใช้อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประกอบอาหาร

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

2.53 (17 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

881 ผู้เรียน

เรียน