2.00(2)

ง 20209การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา1/2564

  • โดย kitiya thongprawat
  • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา  ความหมาย  ความสำคัญ  และประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ ประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต  ดินหรือวัสดุปลูก  อุปกรณ์ที่ใช้  การขยายพันธุ์  วิธีการปลูก  การดูแลรักษาในเรือนเพาะชำ  ในแปลงปลูก  ในภาชนะปลูก   การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ  วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด นำมาตัดสินใจในการเลือกปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปฏิบัติงานเตรียมดินปลูก  วัสดุปลูก  เลือกใช้วิธีการปลูกที่เหมาะสมกับชนิดของพืช การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิตในรูปแบบต่าง ๆ  จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย มีทักษะการ

ปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  การมีส่วนร่วม  การคิด  วิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การตัดสินใจ  และการอภิปราย  และมีการวางแผนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ขยัน  อดทนในการทำงาน  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ยึดแนวทางในการประกอบอาชีพการปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

 

ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ
  2. บอกลักษณะและประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ
  3. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ
  4. อธิบายสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
  5. สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดนำมาเลือกปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้เหมาะสมกับ ท้องถิ่นและสอดคล้องกับหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  6. อธิบายและปฏิบัติการเลือกพื้นที่และเตรียมดินให้เหมาะสมกับชนิดของไม้ดอกไม้ประดับ
  7. ปลูกไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 3 ชนิด
  8. ปฏิบัติดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับโดยใช้เทคโนโลยี

สารบัญรายวิชา

19 บทเรียน

แนะนำการเรียนการสอน

ปฐมนิเทศ

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ

หน่วยที่ 2สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

หน่วยที่ 3 การดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยที่ 4 การจดบันทึกบัญชี

รวมมอบหมายงาน

เกี่ยวกับผู้สอน

2.50 (22 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

902 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี มีความน่าสนใจ ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

เป็นบทเรียนออนไลน์ดี ควรเพิ่มเติมและพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะ

เรียน