0(0)

ง 20225 การขยายพันธุ์พืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2566

 • โดย kitiya thongprawat
 • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา ความหมาย ความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช   เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์  การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เพศและไม่ใช้เพศ  การอนุบาลพันธุ์ไม้  การปลูกพืชในภาชนะ  การจัดจำหน่าย

ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย  การทำรายงาน ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้  ใช้กระบวนการกลุ่ม  การมีส่วนร่วม  การคิด  วิเคราะห์  การแก้ปัญหา การตัดสินใจ  และการอภิปราย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

นักเรียน มีลักษณะนิสัยการทำงานที่เสียสละ  มีความมุ่งมั่นต่อการทำงาน  ตัดสินใจในการแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล  มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  คุ้มค่า  ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพการขยายพันธุ์พืช

ผลการเรียนรู้

 1. นักเรียนสามารถบอกความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
 2. นักเรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการขยายพันธุ์พืช
 3. นักเรียนสามารถบอกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช
 4. นักเรียนสามารถบอกประเภทของการขยายพันธุ์พืช
 5. นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเมล็ด และสามารถปฏิบัติการเพาะเมล็ด
 6. นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ การขยายพันธุ์พืชโดยการตัดชำและ สามารถปฏิบัติการ ตัดชำใบ  การตัดชำกิ่ง  และการตัดชำราก
 7. นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ การขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่งและสามารถ ปฏิบัติการตอนกิ่ง
 8. นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ การขยายพันธุ์พืชโดยการติดตาและสามารถปฏิบัติการติดตา
 9. นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ การขยายพันธุ์พืชโดยการทาบกิ่งและสามารถปฏิบัติการทาบกิ่ง
 10. นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ การขยายพันธุ์พืชโดยการต่อกิ่งและ สามารถปฏิบัติการต่อกิ่ง
 11. นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 12. ปฏิบัติการคำนวณค่าใช้จ่าย การกำหนดราคาขายและการจัดจำหน่าย

 

รวม   12  ผลการเรียนรู้

 

สารบัญรายวิชา

51 บทเรียน

บทที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญและประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการขยายพันธุ์พืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลของการขยายพันธุ์พืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวางแผนปฏิบัติงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เกษตรอินทรีย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปฏิบัติงานโครงงานผลิตพันธุ์พืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การจัดการเรือนเพาะชำ 1.การจัดการเรือนเพาะชำ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการเรือนเพาะชำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การวางแผนจัดจำหน่ายพันธุ์ไม้

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

2.50 (22 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

1191 ผู้เรียน

เรียน