0(0)

ง 20235 งานประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

20235        งานประดิษฐ์จากผ้าใยบัว                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ภาคเรียนที่ –    เวลา   40    ชั่วโมง                    จำนวน 1.0 หน่วยกิต

          งานประดิษฐ์เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้และเข้าใจการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากวัสดุธรรมชาติจากการประดิษฐ์  ประเภทวัสดุ  ที่นำมาใช้ทำงานประดิษฐ์รูปแบบต่าง ๆ  ที่ต้องอาศัยความรู้ ทักษะความชำนาญ และการฝึกปฏิบัติรวมถึงการมีใจรักที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่พึงพอใจ ผู้ประดิษฐ์จะต้องมีความรู้พื้นฐานและหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ อีกทั้งยังต้องรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ดัดแปลงแบบ หรือผสมผสานแบบ  ทำให้ผลงานที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้นมีคุณภาพ   มีทักษะความชำนาญ และการ ฝึกปฏิบัติรวมถึงการมีใจรักในงานประดิษฐ์  ปฏิบัติงานเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ เลือกดอกไม้ ใบไม้ และวัสดุตกแต่ง เช่น  ทำเกสรชนิดต่าง ๆ การบรรจุหีบห่อ เพื่อออกจำหน่าย คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขาย สามารถปรับประยุกต์ชิ้นงานให้เข้ากับชีวิตประจำวัน และสามารถประกอบอาชีพได้

ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง   มีความคิดสร้างสรรค์  มีจิตสำนึกในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อชีวิต  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ  เช่น  ความรับผิดชอบ  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  อดทนและตรงต่อเวลา

ผลการเรียนรู้

  1. เห็นความสำคัญของงานประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
  2. มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบงานประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
  3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ของงานประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
  4. มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานประดิษฐ์จากผ้าใยบัว แต่ละแบบ
  5. รู้หลักการบรรจุภัณฑ์ ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวเพื่อออกจำหน่าย
  6. สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายกำหนดราคาขาย
  7. มีความคิดสร้างสรรค์มีจิตสำนึกในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม
  8. มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์

รวม   8  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาเกี่ยวกับงานประดิษฐ์

แบบทดสอบก่อนเรียน
ความหมายของงานประดิษฐ์
ประโยชน์ของงานประดิษฐ์
กระบวนการจัดการในงานประดิษฐ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว
การมอบหมายงาน
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเลือก การเตรียมและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์

หน่วยที่ 3 การออกแบบงานประดิษฐ์

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

2.53 (17 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

881 ผู้เรียน

เรียน