0(0)

ง 20239 (รายวิชาเพิ่มเติม) ธุรกิจออนไลน์

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

20239        ธุรกิจออนไลน์                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ภาคเรียนที่  –      เวลา   20    ชั่วโมง              จำนวน 0.5  หน่วยกิต

ศึกษาหลักการธุรกิจแต่ละประเภทในปัจจุบัน สื่ออีเล็กทรอนิคต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์การตลาด   การออกแบบกราฟฟิกโดยใช้แอบพลิเคชัน การเลือกช่องการตลาด รวมถึงการวิเคราะห์คู่แข่งขันธุรกิจได้

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการธุรกิจแต่ละประเภทในปัจจุบัน สื่ออีเล็กทรอนิคต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์การตลาด การออกแบบกราฟฟิกโดยใช้แอบพลิเคชัน การเลือกช่องการตลาดรวมถึงการวิเคราะห์คู่แข่งขันธุรกิจ ความเสี่ยงในการทำการตลาดในแต่ละรูปแบบเครื่องมือการทำธุรกิจออนไลน์ตลอดจนการวิเคราะห์ลูกค้าในธุรกิจออนไลน์

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. เข้าใจลักษณะของธุรกิจแต่ละประเภท
  • 2. เข้าใจการตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบัน
  • 3. สามารถประยุกต์การตลาดปกติเข้ากับการตลาดออนไลน์
  • 4. สามารถออกแบบกราฟฟิกพื้นฐาน
  • 5. สามารถบอกช่องทางการทำธุรกิจออนไลน์

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หลักการธุรกิจ

ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะของธุรกิจแต่ละประเภท
1.1 ใบงาน เรื่อง ลักษณะของธุรกิจแต่ละประเภท

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การออกแบบกราฟิก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเลือกช่องทางการตลาด

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

298 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • https://www.youtube.com/watch?v=3KpWOixzEo8

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2