0(0)

ง 20240  (รายวิชาเพิ่มเติม) บัญชีกิจการบริการ 2      

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

20240        บัญชีกิจการบริการ 2                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2    ภาคเรียนที่ – เวลา   20    ชั่วโมง         จำนวน  0.5  หน่วยกิต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบของธุรกิจ วงจรการปฏิบัติงานบัญชี การจดทะเบียนธุรกิจการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการประกอบธุรกิจเอกสารและการจัดประเภทเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี      การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร การจัดทำบัญชีของกิจการประเภทต่าง ๆ โดยทำเป็นกรณีตัวอย่างการจัดทำงบการเงินตามกฎหมายบัญชี การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประเภทต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร การยื่นแบบงบการเงินประจำปีต่อกระทรวงพาณิชย์   

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. เข้าใจหลักการ วิธีการเกี่ยวกับวงจรปฏิบัติงานบัญชีและจัดการเกี่ยวกับเอกสารทางด้านบัญชีของกิจการแต่ละประเภท
  • 2. สามารถจัดทำบัญชีได้ตามประเภทของธุรกิจ
  • 3. สามารถจัดทำรายงานทางการเงินตามกฎหมายบัญชี

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการบัญชี เบื่องต้น

ใบความรู้ เรื่อง หลักการวิธีการเกี่ยวกับวงจรบัญชี และงานบัญชีของกิจการ
1.1 ใบงาน เรื่อง หลักการวิธีการเกี่ยวกับวงจรบัญชี และงานบัญชีของกิจการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดประเภทเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดทำบัญชีของกิจการประเภท

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

285 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3