0(0)

ง 30205 อาหารพื้นเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 ง 30201       อาหารพื้นเมือง                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6      ภาคเรียนที่  –         เวลา 40 ชั่วโมง            จำนวน 1.0 หน่วยกิต

          ความสำคัญของอาหารแต่ละภาคหลักการสุขาภิบาลอาหารหลักการเลือกซื้ออาหารอย่างถูกวิธีเห็นความสำคัญของเทคนิคการประกอบอาหารพื้นเมืองหลักการจัดอาหารของแต่ละภาคให้เข้าหมวดหมู่ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม  รายบุคคล  อภิปรายหลักของสุขาภิบาลอาหารอย่างชัดเจน  มีทักษะการเลือกซื้ออาหารแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง  ปฏิบัติตามขั้นตอนการประกอบอาหารอย่างถูกวิธี  สามารถจัดอาหารแต่ละชนิดให้ถูกต้องสวยงาม  คิดต้นทุนกำไร กำหนดราคาขาย มีจิตสำนึกที่ดีต่อการประกอบอาหาร  ตลอดจนมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการประกอบอาหาร มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์  สะอาด รวมถึงการหาความรู้ในสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาหาร

ผลการเรียนรู้

  1. เห็นความสำคัญ คุณค่า  หลักการ  วิธีการจัดทำอาหารพื้นเมือง
  2. รู้จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การเก็บรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำอาหารพื้นเมือง
  3. รู้จักเลือกใช้และเก็บรักษาเครื่องมือปรุงในการจัดทำอาหารพื้นเมือง
  4. รู้จักเลือกซื้ออาหารแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง
  5. เข้าใจเทคนิคการทำอาหารพื้นเมืองให้มีคุณภาพ
  6. เข้าใจหลักการจัดอาหารของแต่ละภาคให้เข้าหมวดหมู่
  7. ปฏิบัติตามขั้นตอนการประกอบอาหารอย่างถูกวิธี สามารถนำไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน
  8. เข้าใจหลักของสุขาภิบาลอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
  9. รู้จักการจัดตกแต่งอาหารพื้นเมืองแต่ละภาคให้ดูน่ารับประทาน
  10. รู้จักวิธีการคิด ต้นทุน กำไร  และกำหนดราคาจำหน่าย

รวม   10  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

15 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารพื้นเมือง

แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
ประวัติความเป็นมาของอาหารพื้นเมือง
ความหมายและลักษณะของอาหารพื้นเมือง
การมอบหมายงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเลือกซื้อและเลือกใช้วัตถุดิบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาหารพื้นเมืองในแต่ละภาค?

อาหารพื้นเมืองของคนไทยสามารถแบ่งได้ตามภาคเป็น 4 ภาคใหญ่ๆ คือ อาหารประจำภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งอาหารแต่ละภาคนั้นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในแต่ละท้องถิ่น ตามอาชีพและแหล่งอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น รวมทั้งอิทธิพลที่อาจได้รับมาจากประเทศใกล้เคียง ทำให้อาหารในท้องถิ่นนั้นมีความแปลกไปจากอาหารไทยที่พบอยู่ทั่วไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มารยาทในการรับประทานอาหาร

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

2.53 (17 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

879 ผู้เรียน

เรียน