4.00(1)

ง 30207 เครื่องหอมไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี2564

หลักสูตรรายวิชา

  1. ศึกษาความหมายความสำคัญประโยชน์ของเครื่องหอมไทยเช่น น้ำดอกไม้สด น้ำอบไทย  แป้งพวง บุหงาสด บุหงาแห้ง ธูปหอม ยาหม่อง และพิมเสนน้ำ เข้าใจวิธีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การเตรียมและการทำเครื่องหอม ปฏิบัติการทำเครื่องหอมชนิดต่าง ๆ ได้ถูกต้อง โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม งานรายบุคคล การมีส่วนร่วม การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหารู้จักวิธีการคิดต้นทุนกำไร กำหนดรายการขายเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัดซื่อสัตย์ อดทน ผลิตผลงานให้มีคุณภาพ มีลักษณะนิสัยที่ดีต่ออาชีพ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. บอกความหมายแหล่งที่มาของเครื่องหอม
  • 2. อธิบายนิยามศัพท์ในการทำเครื่องหอม
  • 3. บอกวัสดุอุปกรณ์ในการทำเครื่องหอมชนิดต่าง ๆ เช่น น้ำดอกไม้สด น้ำอบไทย แป้งพวง บุหงาสดบุหงาแห้ง

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน40h

แบบทดสอบก่อนเรียนเครื่องหอมไทย

แบบทดสอบระหว่างเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ที่มาและความสำคัญของเครื่องหอมไทย

1.1 ประวัติความเป็นมา

1.2 แหล่งที่มาของเครื่องหอม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คำศัพท์เฉพาะในการทำเครื่องหอม

2.1คำนิยามศัพท์ในการทำเครื่องหอม

2.2 อุปกรณ์ในการประกอบทำเครื่องหอม/ปรุง

2.3 การเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้

หน่วยการเรียนรู้ที่3 หลักการทำเครื่องหอมไทย

3.1 การทำดินสอพอง

3.2 การทำบุหงาร่ำไป

3.3 การทำน้ำปรุง

3.4 การทำแป้งพวง

3.5 การทำแป้งร่ำ

หน่วยการเรียนรู้ที่4 การทำพิมเสนน้ำ

4.1 ความสำคัญของพิมเสน

4.2 วัตถุดิบ อุปกรณ์และขั้นตอนการทำพิมเสนน้ำ

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

2.95 (21 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

424 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี มีความน่าสนใจ ควรพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1.ใบความรู้
  • 2. อินเตอร์เน็ต

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6