4.00(1)

ง 30207 เครื่องหอมไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี2564

หลักสูตรรายวิชา

  1. ศึกษาความหมายความสำคัญประโยชน์ของเครื่องหอมไทยเช่น น้ำดอกไม้สด น้ำอบไทย  แป้งพวง บุหงาสด บุหงาแห้ง ธูปหอม ยาหม่อง และพิมเสนน้ำ เข้าใจวิธีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การเตรียมและการทำเครื่องหอม ปฏิบัติการทำเครื่องหอมชนิดต่าง ๆ ได้ถูกต้อง โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม งานรายบุคคล การมีส่วนร่วม การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหารู้จักวิธีการคิดต้นทุนกำไร กำหนดรายการขายเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัดซื่อสัตย์ อดทน ผลิตผลงานให้มีคุณภาพ มีลักษณะนิสัยที่ดีต่ออาชีพ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. บอกความหมายแหล่งที่มาของเครื่องหอม
  • 2. อธิบายนิยามศัพท์ในการทำเครื่องหอม
  • 3. บอกวัสดุอุปกรณ์ในการทำเครื่องหอมชนิดต่าง ๆ เช่น น้ำดอกไม้สด น้ำอบไทย แป้งพวง บุหงาสดบุหงาแห้ง

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน40h

แบบทดสอบก่อนเรียนเครื่องหอมไทย

แบบทดสอบระหว่างเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ที่มาและความสำคัญของเครื่องหอมไทย

1.1 ประวัติความเป็นมา

1.2 แหล่งที่มาของเครื่องหอม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คำศัพท์เฉพาะในการทำเครื่องหอม

2.1คำนิยามศัพท์ในการทำเครื่องหอม

2.2 อุปกรณ์ในการประกอบทำเครื่องหอม/ปรุง

2.3 การเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้

หน่วยการเรียนรู้ที่3 หลักการทำเครื่องหอมไทย

3.1 การทำดินสอพอง

3.2 การทำบุหงาร่ำไป

3.3 การทำน้ำปรุง

3.4 การทำแป้งพวง

3.5 การทำแป้งร่ำ

หน่วยการเรียนรู้ที่4 การทำพิมเสนน้ำ

4.1 ความสำคัญของพิมเสน

4.2 วัตถุดิบ อุปกรณ์และขั้นตอนการทำพิมเสนน้ำ

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

2.95 (21 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

456 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี มีความน่าสนใจ ควรพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1.ใบความรู้
  • 2. อินเตอร์เน็ต

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6