0(0)

ง 30210 การผลิตพันธุ์ไม้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • โดย kitiya thongprawat
 • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์          การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เพศและไม่ใช้เพศ การอนุบาลพันธุ์ไม้ การปลูกพืชในภาชนะการจัดจำหน่าย

ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชโดยการใช้เพศ เช่น การเพาะเมล็ด และขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ เช่น การตัดชำ  การตอนกิ่ง  การทาบกิ่ง  การเสียบยอด

เลือกผลิตพันธุ์ไม้โดยใช้วิธีการขยายพันธุ์อย่างน้อย  3  ชนิด ดูแลรักษา จดบันทึกการปฏิบัติงาน  การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย  การคำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขายและการจัดจำหน่าย

นักเรียนมีลักษณะนิสัยสร้างงานที่ดี  มีความมุ่งมั่นต่อการทำงาน  ตัดสินใจในการแก้ปัญหา  การทำงานอย่างมีเหตุผล  และมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาอาชีพสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ผลการเรียนรู้

 1. รู้และเข้าใจความหมายความสำคัญและประโยชน์ของการผลิตพันธุ์ไม้
 2. ศึกษาและจำแนกประเภทของการขยายพันธุ์แบบต่าง ๆ
 3. จำแนกประเภทของเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์พืช
 4. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมต่อการผลิตพันธุ์ไม้
 5. อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการผลิตพันธุ์ไม้
 6. ขยายพันธุ์พืชโดยการใช้เพศ เช่น การเพาะเมล็ด
 7. ขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ เช่น  การตัดชำ  การตอนกิ่ง  การทาบกิ่ง  การต่อยอด  และดูแลรักษาพันธุ์ไม้ให้เจริญงอกงาม
 8. จดบันทึกการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตพันธุ์ไม้
 9. ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ตามรูปแบบสากล
 10. คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขายและจัดจำหน่าย

 

รวม  10  ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

สารบัญรายวิชา

19 บทเรียน

แนะนำการเรียนการสอน

การมอบหมายงาน

บทที่ 1 ความหมายความสำคัญและประโยชน์ของการผลิตพันธุ์ไม้

บทที่ 2 ประเภทของการขยายพันธุ์แบบต่าง ๆ

บทที่ 3 เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์พืช

บทที่ 5 การเพาะเมล็ด

บทที่ 6 การชำกิ่ง

บททที่ 7 การชำใบ

บทที่ 8 การชำต้นและรากพิเศษ

บทที่9การตอน

บทที่ 10 ติดตา

บทที่ 11 เสียบกิ่ง

บทที่ 12 การทาบกิ่ง

บทที่ 13 การจดบันทึกการผลิตพันธุ์ไม้

เกี่ยวกับผู้สอน

2.50 (22 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

902 ผู้เรียน

เรียน