0.67(3)

ง 30221 การจัดสวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ภาคเรียนที่ 1/ 2564

 • โดย kitiya thongprawat
 • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดสวน การจำแนก ประเภทและรูปแบบของการจัดสวน  หลักทั่วไปในการออกแบบจัดสวน  ขั้นตอนในการออกแบบจัดสวนการเตรียมพื้นที่ พันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวน  โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้  ทำรายงาน

ฝึกการปฏิบัติงานการจัดสวน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  การมีส่วนร่วม  การคิด  วิเคราะห์ การตัดสินใจและการอภิปราย

นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ขยัน  อดทนในการทำงาน  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพการจัดสวน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

 1. บอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการจัดสวน
 2. บอกประวัติความเป็นมา และประเภทของการจัดสวน
 3. สำรวจข้อมูลท้องถิ่นเรื่องการจัดสวนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
 4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ
 5. เลือกใช้ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและท้องถิ่น
 6. บอกหลักการจัดสวน วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดสวน
 7. นำความรู้มาสัมพันธ์กับวิชาที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการในการจัดสวนได้อย่างเหมาะสม
 8. ออกแบบสวนเบื้องต้น
 9. ปรับปรุงพัฒนางานให้เหมาะสมกับความต้องการ
 10. ทำโครงการและปฏิบัติงานตามโครงการจัดสวนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 11. บอกประโยชน์ของการทำโครงการ การจดบันทึก การทำรายรับ – รายจ่าย
 12. จดบันทึกการปฏิบัติงานและทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายตามแบบสากล
 13. สรุปประเมินผลโครงงานเสนอต่อครูผู้สอน เพื่อนร่วมชั้นเรียน และผู้ปกครองได้อย่างเหมาะสม

 

รวม   13  ผลการเรียนรู้

 

สารบัญรายวิชา

42 บทเรียน

แนะนำบทเรียน

แนะนำบทเรียน

หน่วยที่ 1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดสวน

หน่วยที่ 3 โครงงานจัดสวน

เกี่ยวกับผู้สอน

2.50 (22 การให้คะแนน)

17 รายวิชา

902 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

0.7

Total 3 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
1 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี ควรมีการพัฒนาบทเรียนเพิ่มมากขึ้น

กำลังพัฒนาบทเรียน ติดขัดโปรดแจ้งไลน์ 0641030472

เป็นบทเรียนที่ดี ควรพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะ

เรียน