4.50(2)

ง 30222 รายวิชา การจัดสวนแก้วสวนถาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ภาคเรียนที่ 2/2564

 • โดย kitiya thongprawat
 • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ง 30222 รายวิชา การจัดสวนแก้วสวนถาด                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/7    ภาคเรียนที่  -1/63       เวลา 40 ชั่วโมง              จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

 

ศึกษาความหมาย  ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดสวนแก้วสวนถาด  การจำแนกประเภทชนิดและรูปแบบของการจัดสวนแก้วสวนถาด  หลักทั่วไปในการออกแบบการจัดสวนแก้ว  สวนถาด ขั้นตอนในการออกแบบการจัดสวนแก้วสวนถาด  การเตรียมภาชนะ  พันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวนแก้วสวนถาด  โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้  ทำรายงาน

การใช้กระบวนการกลุ่ม  โดยการมีส่วนร่วม  การคิด  วิเคราะห์ การตัดสินใจและการอภิปรายในการฝึกการปฏิบัติงานการจัดสวนแก้ว  สวนถาด

นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ขยัน  อดทนในการทำงาน  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพการจัดสวน แก้ว  สวนถาด  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

 

ผลการเรียนรู้

 1. บอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการจัดสวนแก้วสวนถาดได้
 2. บอกประเภทของสวนแก้วสวนถาดได้
 3. สำรวจข้อมูลท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้
 4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจได้
 5. ตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับท้องถิ่นและความต้องการของตลาด
 6. เตรียมข้อมูล วัสดุอุปกรณ์การจัดสวนแก้วสวนถาดได้
 7. นำความสัมพันธ์ของวิชาต่าง ๆ มาบูรณการในการจัดสวนแก้วสวนถาดได้อย่างเหมาะสม
 8. จัดสวนแก้วสวนถาด ตลอดจนการดูแลรักษาได้ถูกต้อง
 9. ปรับปรุงพัฒนาผลงาน ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด
 10. เขียนโครงงานและปฏิบัติงานตามโครงงาน โดยยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้
 11. บอกประโยชน์ของการทำโครงงาน การจดบันทึก การทำรายรับ – รายจ่ายได้
 12. จดบันทึกการปฏิบัติงาน การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ตามแบบสากลได้
 13. สรุปประเมินผลโครงงานเสนอต่อครูผู้สอน เพื่อนร่วมชั้นเรียน และผู้ปกครองได้อย่างเหมาะสม

 

รวม 13  ผลการเรียนรู้

 

สารบัญรายวิชา

27 บทเรียน

แนะนำบทเรียน

แนะนำ

บทที่ 1 ความหาย ความสำคัญ ประเภทการจัดสวนถาดสวนแก้ว

บทที่ 2สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมจัดสวน?

- การสำรวจไม้จัดสวนข้อมูลท้องถิ่น -หลักการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ - การตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลตามความต้องการของตลาด - วัสดุอุปกรณ์การจัดสวนแก้วสวนถาด เวลาเรียน 12ชั่วโมง คะแนนเก็บ 20 คะแนน

บทที่3 การจัดสวนถาดชื้น สวนแก้ว?

-การจัดสวนแก้วสวนถาด -การดูแลรักษาสวนแก้วสวนถาด -การปรับปรุงพัฒนาผลงานตามความต้องการของตลาด เวลาเรียน 10 คาบ คะแนนเก็บ 40 คะแนน

บทที่ 4การทำโครงงานจัดสวนถาดสวนแก้ว?

-การเขียนโครงงานและปฏิบัติงานตามโครงงาน ประโยชน์ของการทำโครงงาน - การจดบันทึก การทำรายรับ – รายจ่าย -การจดบันทึกการปฏิบัติงาน - การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย -การสรุปประเมินผลโครงงาน -การเสนอผลโครงงาน เวลาเรียน 10 คาบ คะแนนเก็บ30

แบบประเมินความพึงพอใจในบทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

2.50 (22 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

902 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.5

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี ควรพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ครูเล็กสอนดีมากครับเข้าใจเนื้อหาที่เหมาะสมใช้สำหรับในการเรียน

เรียน