2.00(2)

ง 30232 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ภาคเรียนที่ 1/2564

 • โดย kitiya thongprawat
 • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

รหัสวิชา ง 30232 รายวิชา การผลิตปุ๋ยชีวภาพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/8     ภาคเรียนที่  1/64     เวลา 40 ชั่วโมง             จำนวน 1 หน่วยกิต       

 

มีความรู้  ความเข้าใจหลักการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  ลักษณะและประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพ  การเลือกใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยชีวภาพ  การเลือกพืชผักและผลไม้ที่ใช้ในการทำปุ๋ยชีวภาพ  วิธีการทำปุ๋ยชีวภาพ  และการเก็บรักษาปุ๋ยให้ถูกสุขลักษณะ

มีทักษะการผลิตปุ๋ยชีวภาพในรูปแบบต่าง ๆ การจดบันทึกการปฏิบัติงาน  การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย  การคำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขายและการจัดจำหน่าย

มีลักษณะนิสัยสร้างงานที่ดี  มีความมุ่งมั่นต่อการทำงาน  ตัดสินใจในการแก้ปัญหา  การทำงานอย่างมีเหตุผล  และมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาอาชีพสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

 1. อธิบายความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพ
 2. อธิบายลักษณะและหลักการทำปุ๋ยชีวภาพ
 3. อธิบายวิธีการเลือกพืชผักและผลไม้สำหรับทำปุ๋ยอินทรีย์
 4. อธิบายวิธีการเลือกใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยชีวภาพ
 5. อธิบายวิธีการเลือกใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยชีวภาพ
 6. จัดเตรียมและเลือกใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ให้มีความสะอาดและเหมาะสมต่อการใช้งาน
 7. ดูแลรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ให้มีความสะอาดและพร้อมต่อการใช้งาน
 8. ปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสำหรับเร่งการเจริญเติบโตของลำต้น ใบ  ดอก และผล
 9. ปฏิบัติการผลิตสารชีวภาพสำหรับไล่แมลง
 10. จดบันทึกการปฏิบัติงาน การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ตามแบบสากลได้
 11. ปฏิบัติการคำนวณค่าใช้จ่าย การกำหนดราคาขาย และจัดจำหน่าย

รวม   11  ผลการเรียนรู้

 

 

สารบัญรายวิชา

34 บทเรียน

หน่วยที่ 2 วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและการดูแลรักษา?

- วัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำปุ๋ยชีวภาพ - การเตรียมและเลือกใช้เครื่องมือ - การดูแลรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์

หน่วยที่ 3 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ?

- การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสำหรับเจริญเติบโต - การผลิตสารชีวภาพสำหรับไล่แมลง

หน่วยที่ 4 การทำบัญชี?

- การจดบันทึกการปฏิบัติงาน - การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย - ปฏิบัติการคำนวณค่าใช้จ่าย การกำหนดราคาขาย และจัดจำหน่าย

แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

2.50 (22 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

902 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่น่าสนใจ ควรเพิ่มเติม ใบงาน แบบทดสอบ และให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป็นบทเรียนที่ดี และควรพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะ

เรียน