2.00(2)

ง 30235 การจัดสวนแก้วสวนถาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ภาคเรียนที่ 1/2564

 • โดย kitiya thongprawat
 • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ง 30235 รายวิชา การจัดสวนแก้วสวนถาด                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/8      ภาคเรียนที่  -1/64       เวลา 40 ชั่วโมง              จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

 

ศึกษาความหมาย  ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดสวนแก้วสวนถาด  การจำแนกประเภทชนิดและรูปแบบของการจัดสวนแก้วสวนถาด  หลักทั่วไปในการออกแบบการจัดสวนแก้ว  สวนถาด ขั้นตอนในการออกแบบการจัดสวนแก้วสวนถาด  การเตรียมภาชนะ  พันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวนแก้วสวนถาด  โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้  ทำรายงาน

การใช้กระบวนการกลุ่ม  โดยการมีส่วนร่วม  การคิด  วิเคราะห์ การตัดสินใจและการอภิปรายในการฝึกการปฏิบัติงานการจัดสวนแก้ว  สวนถาด

นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ขยัน  อดทนในการทำงาน  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพการจัดสวน แก้ว  สวนถาด  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

 

ผลการเรียนรู้

 1. บอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการจัดสวนแก้วสวนถาดได้
 2. บอกประเภทของสวนแก้วสวนถาดได้
 3. สำรวจข้อมูลท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้
 4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจได้
 5. ตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับท้องถิ่นและความต้องการของตลาด
 6. เตรียมข้อมูล วัสดุอุปกรณ์การจัดสวนแก้วสวนถาดได้
 7. นำความสัมพันธ์ของวิชาต่าง ๆ มาบูรณการในการจัดสวนแก้วสวนถาดได้อย่างเหมาะสม
 8. จัดสวนแก้วสวนถาด ตลอดจนการดูแลรักษาได้ถูกต้อง
 9. ปรับปรุงพัฒนาผลงาน ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด
 10. เขียนโครงงานและปฏิบัติงานตามโครงงาน โดยยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้
 11. บอกประโยชน์ของการทำโครงงาน การจดบันทึก การทำรายรับ – รายจ่ายได้
 12. จดบันทึกการปฏิบัติงาน การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ตามแบบสากลได้
 13. สรุปประเมินผลโครงงานเสนอต่อครูผู้สอน เพื่อนร่วมชั้นเรียน และผู้ปกครองได้อย่างเหมาะสม

 

รวม 13  ผลการเรียนรู้

 

สารบัญรายวิชา

40 บทเรียน

บทเรียนความหมาย ความสำคัญ ประเภทการจัดสวนแก้วสวนถาด?

หน่วยการเรียนรู้ 1 ความรู้การจัดสวนแก้วสวนถาด เบื้องต้น ผลการเรียนรู้ข้อ 1,2 สาระการเรียนรู้ - ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการจัดสวนแก้วสวนถาด - ประเภทของสวนแก้วสวนถาด เวลาเรียน8 (ช.ม.) น้ำหนักคะแนน10 /100
ความรู้เบื้องต้น9:31
ความรู้เบื้องต้นการจัดสวนขวดแก้ว2:11
การมอบหมายงาน ใบงานที่ 1
การมอบหมายงาน ใบงานที่ 2
การมอบหมายงาน ใบงานที่ 3 การจัดสวนขวด

บทที่ 2สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมจัดสวน?

การวิเคราห์เลือกซื้อ ต้นไม้สวนชื้น ต้นไม้สวนแก้ว

บทที่3 การจัดสวนชื้น

หน่วยที่ 4 การจัดสวนถาดแห้ง

บทที่ 5 การจัดสวนแห้งจากไม้อวบน้ำซัคคาแรนท์

บทที่6 การโรยทรายสี

แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน?

https://docs.google.com/forms/d/1iheGs05Cn8L2Lzggge1Sqr-RVvhtKhrjWeva7q0Nf8I/edit

บทที่7 การดูแลรักษาสวนถาดประเภทต่างๆ

บทที่ 8 การทำบัญชี

บทที่9 การเขียนโครงงาน

แบบประเมินความพึงพอใจ?

https://docs.google.com/forms/d/1x91Oa2kFhTU9g8kSAytksPA6C49TV_43mk-9_FqnF4o/edit

แบบทดสอบหลังเรียน รวม

เกี่ยวกับผู้สอน

2.50 (22 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

894 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดีควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

เป็นบทเรียนที่ดี และควรเพิ่มเติม พัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะ

เรียน