2.00(2)

ง 30242 โครงงานอาชีพ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/7 ภาคเรียนที่ 1/2564 

 • โดย kitiya thongprawat
 • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ง 30242        โครงงานอาชีพ 1                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1/2564       เวลา 40 ชั่วโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

 

สำรวจ  วิเคราะห์ความสามารถ  ความถนัด  และความพร้อมของตนเอง  สภาพเศรษฐกิจและตลาดในชุมชน  ตัดสินใจเลือกอาชีพ  เขียนโครงการ  ปฏิบัติงานอาชีพ  โดยใช้ทักษะกระบวนการในการทำงาน การจัดการและการแก้ปัญหา การหาแหล่งทรัพยากรและเงินทุน  ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพทีทั้งกระบวนการการผลิต และการจัดจำหน่ายหรือให้บริการ ปฏิบัติการสำรวจความต้องการของตลาดอาชีพ

ลงมือปฏิบัติงานอาชีพตามโครงการที่เสนอ  บันทึกการปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  ประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญในทักษะและเทคนิคอาชีพ และสามารถจัดการทางอาชีพได้

 มีลักษณะนิสัยการทำงานที่เสียสละ มีความมุ่งมั่นต่อการทำงาน การตัดสินใจในการแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล  มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

 1. อธิบายความหมาย ความสำคัญของโครงงานได้
 2. จำแนกประเภทของโครงงานได้
 3. วิเคราะห์และเลือกโครงงานอาชีพได้
 4. เขียนโครงงานอาชีพได้
 5. จัดทำแผนปฏิบัติโครงงานอาชีพได้
 6. ปฏิบัติตามโครงงานอาชีพ  และตามแผนปฏิบัติงานได้
 7. จดบันทึกการปฏิบัติงานได้
 8. สรุปผลและประเมินผลโครงงานอาชีพได้
 9. รายงานผลโครงงานอาชีพได้

 

รวม   9  ผลการเรียนรู้

 

 

สารบัญรายวิชา

32 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่1 ความหมาย แนวคิดและหลักการของโครงงาน?

หัวข้อการสอน 1.ความหมายของโครงงาน 2.แนวคิดของโครงงาน 3.หลักการของโครงงาน ภาระงาน 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 2. เอกสารประกอบการเรียน 3. แบบฝึกหัด 4.ปฏิบัติการโครงงาน
หลักการของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
แนวคิดของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ความหมายของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
การมอบหมายงานที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเภทของโครงงาน?

.เนื้อการสอน - ประเภทโครงงาน ภาระงาน 1. เอกสารประกอบการเรียน 2. แบบฝึกหัด 3. Racha1-online

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะที่จําเป็นในการทําโครงงาน?

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะที่จําเป็นในการทําโครงงาน 1.ทักษะด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 2.ทักษะการคิดแบบอย่างเป็นระบบ 3.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4.ทักษะการนําเสนอ 5.ทักษะการพัฒนาต่อยอดความรู้ ภาระงาน 1. เอกสารประกอบการเรียน 2. แบบฝึกหัด 3. Racha1-online

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเตรียมการและกระบวนการจัดทําโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้?

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเตรียมการและกระบวนการจัดทําโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 1.การพิจารณาเลือกโครงงาน 2.การวางแผนทําโครงงานและขั้นตอนกระบวนการทําโครงงาน ภาระงาน 1. เอกสารประกอบการเรียน 2. แบบฝึกหัด 3. Racha1-online

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน?

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน 1.แนวคิดเรื่องการสะท้อนความคิด 2. .ความสําคัญของการสะท้อนความคิดหน่วยการเรียน ภาระงาน 1. เอกสารประกอบการเรียน 2. แบบฝึกหัด 3. Racha1-online

แนะนำโครงงานที่น่าสนใจ 100++

เกี่ยวกับผู้สอน

2.50 (22 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

902 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี ควรพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อ ควรมีความหลากหลาย

เป็นบทเรียนที่ดี และควรพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะ

เรียน