0(0)

ง 30243 โครงงานอาชีพ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ภาคเรียนที่2

 • โดย kitiya thongprawat
 • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

สำรวจ  วิเคราะห์ความสามารถ  ความถนัด  และความพร้อมของตนเอง  สภาพเศรษฐกิจและตลาดในชุมชน  ตัดสินใจเลือกอาชีพ  เขียนโครงการ  ปฏิบัติงานอาชีพ  โดยใช้ทักษะกระบวนการในการทำงาน การจัดการและ      การแก้ปัญหา การหาแหล่งทรัพยากรและเงินทุน  ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพทีทั้งกระบวนการการผลิต และการจัดจำหน่ายหรือให้บริการ ปฏิบัติการสำรวจความต้องการของตลาดอาชีพ

ลงมือปฏิบัติงานอาชีพตามโครงการที่เสนอ  บันทึกการปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  ประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญในทักษะและเทคนิคอาชีพ และสามารถจัดการทางอาชีพได้

มีลักษณะนิสัยการทำงานที่เสียสละ มีความมุ่งมั่นต่อการทำงาน การตัดสินใจในการแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล  มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

 1. อธิบายความหมาย ความสำคัญของโครงงานได้
 2. จำแนกประเภทของโครงงานได้
 3. วิเคราะห์และเลือกโครงงานอาชีพได้
 4. เขียนโครงงานอาชีพได้
 5. จัดทำแผนปฏิบัติโครงงานอาชีพได้
 6. ปฏิบัติตามโครงงานอาชีพ และตามแผนปฏิบัติงานได้
 7. จดบันทึกการปฏิบัติงานได้
 8. สรุปผลและประเมินผลโครงงานอาชีพได้
 9. รายงานผลโครงงานอาชีพได้

 

รวมทั้งหมด   9  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

แนะนำการเรียนการสอน

โครงสร้างรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 1-2

บทที่2ขั้นตอนการทำโครงงาน?

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทำโครงงาน คาบที่ 7-8 เรื่อง 1.การทำโครงงาน คาบที่ 9-12 เรื่อง 2.ศึกษาเรื่องที่สนใจทำโครงงาน คาบที่ 13-18 เรื่อง 3.พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักเรียนเรียนจบบทเรียนสามารถบอกเรื่องต่อไปนี้ 1. วิเคราะห์และเลือกโครงงานอาชีพได้ 2. เขียนโครงงานอาชีพได้ 3. จัดทำแผนปฏิบัติโครงงานอาชีพได้ 4. ปฏิบัติตามโครงงานอาชีพ และตามแผนปฏิบัติงาน

บทที่3 หลักการนำเสนอ?

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักการนำเสนอ คาบที่ 21-24 เรื่อง 1. หลักการนำเสนอ คาบที่25-28 เรื่อง 2. รูปแบบของการนำเสนอ คาบที่29-32 เรื่อง 3. เทคโนโลยีที่ใช่ในการนำเสนองาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1.รู้และเข้าใจหลักการนำเสนอได้

บทที่4 เผยแพร่ผลงาน?

หน่วยการเรียนรูที่4 การเผยแพร่ผลงาน คาบที่ 33-38 1.การเผยแพร่ผลงานผ่านอินเทอร์เน็ต 2. รายงานผลโครงงานอาชีพได้ ผลการเรียนรู้ สรุปผลและประเมินผลโครงงานอาชีพได้

การประเมินความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

2.50 (22 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

902 ผู้เรียน

เรียน