0(0)

ง 30243 โครงงานอาชีพ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2565

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ง 30243        โครงงานอาชีพ 2                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6   ภาคเรียนที่  –             เวลา 40 ชั่วโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

สำรวจ วิเคราะห์ความสามารถ  ความถนัด  และความพร้อมของตนเอง  สภาพเศรษฐกิจและตลาดในชุมชน  ตัดสินใจเลือกอาชีพ  เขียนโครงการ  ปฏิบัติงานอาชีพ  โดยใช้ทักษะกระบวนการในการทำงาน การจัดการและการแก้ปัญหา การหาแหล่งทรัพยากรและเงินทุน  ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพทีทั้งกระบวนการการผลิต และการจัดจำหน่ายหรือให้บริการ ปฏิบัติการสำรวจความต้องการของตลาดอาชีพ

ลงมือปฏิบัติงานอาชีพตามโครงการที่เสนอ  บันทึกการปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  ประเมินผล การปฏิบัติงานและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญในทักษะและเทคนิคอาชีพ และสามารถจัดการทางอาชีพได้

มีลักษณะนิสัยการทำงานที่เสียสละ มีความมุ่งมั่นต่อการทำงาน การตัดสินใจในการแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล  มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายความหมาย ความสำคัญของโครงงานได้
  2. จำแนกประเภทของโครงงานได้
  3. วิเคราะห์และเลือกโครงงานอาชีพได้
  4. เขียนโครงงานอาชีพได้
  5. จัดทำแผนปฏิบัติโครงงานอาชีพได้
  6. ปฏิบัติตามโครงงานอาชีพ และตามแผนปฏิบัติงานได้
  7. จดบันทึกการปฏิบัติงานได้
  8. สรุปผลและประเมินผลโครงงานอาชีพ
  9. รายงานผลโครงงานอาชีพ

 รวม  9  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้น

แบบทดสอบก่อนเรียน
ความหมาย คุณค่าของโครงงาน
การมอบหมายงาน
ประเภทของโครงงาน
ประโยชน์ของโครงงาน
การมอบหมายงาน
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทำโครงงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักการนำเสนอ

หน่วยการเรียนรูที่4 การเผยแพร่ผลงาน

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

3.57 (21 การให้คะแนน)

21 รายวิชา

1242 ผู้เรียน

เรียน