0(0)

ง 30245 (วิชาเพิ่มเติม) ระเบียนการเงิน

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ง 30245      ระเบียนการเงิน 2                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่  2        เวลา 40 ชั่วโมง                 จำนวน 1.0 หน่วยกิต

          ศึกษาหลักการลงบัญชี รายได้ รายจ่าย  การทำงบประมาณส่วนบุคคล  ครอบครัว  สมาคมและชุมนุม  วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย  การทำงบประมาณได้                                                                                                                                                                                เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการลงบัญชี  รายได้  รายจ่ายและการทำงบประมาณส่วนบุคคล  ครอบครัว  สมาคม  และชุมนุม  โดยสามารถจัดประเภทรายจ่ายและกรอกแบบฟอร์มธุรกิจเกี่ยวกับใบขอซื้อ  ใบส่งของ  ใบรับสินค้า  ใบเสร็จรับเงิน  ตลอดจนเอกสารการค้า

ผลการเรียนรู้

 1. สามารถบอกลักษณะของรายได้และรายจ่ายบุคคลได้
 2. สามารถทำงบประมาณการรายได้และรายจ่ายได้
 3. สามารถลงรายการในระเบียนเงินสดได้
 4. สามารถจัดประเภทรายจ่ายได้
 5. สามารถอธิบายและกรอกแบบฟอร์มธุรกิจ เอกสารการค้าได้
 6. สามารถทำระเบียนส่วนบุคคล ครอบครัว สมาคมและชุมนุมได้
 7. สามารถทำระเบียนการเงินได้

 

รวม   7  ผลการเรียนรู้

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. สามารถบอกลักษณะของรายได้และรายจ่ายบุคคลได้
 • 2. สามารถทำงบประมาณการรายได้และรายจ่ายได้
 • 3. สามารถลงรายการในระเบียนเงินสดได้
 • 4. สามารถจัดประเภทรายจ่ายได้
 • 5. สามารถอธิบายและกรอกแบบฟอร์มธุรกิจ เอกสารการค้าได้
 • 6. สามารถทำระเบียนส่วนบุคคล ครอบครัว สมาคมและชุมนุมได้
 • 7. สามารถทำระเบียนการเงินได้

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 1.1 หลักการลงบัญชี รายได้ รายจ่าย

ใบความรู้ หลัการลงบัญชี รายได้ รายจ่าย
ใบงาน หลักการลงบัญชี รายได้ รายจ่าย

1.2 เรื่อง สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามแม่บทการบัญชี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการทำงบประมาณส่วนบุคคล ครอบครัว สมาคมและชุมนุม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การทำงบประมาณ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

286 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • 1. https://www.youtube.com/watch?v=Go-AoEp4pPg
 • 2. powerpoint การบัญชีเบื้องต้น
 • 3. หนังสือเรียน " การบัญชีเบื้องต้น 1 " สำนักพิมพ์ พว.

ความต้องการ

 • 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกลักษณะของรายได้และรายจ่ายบุคคลได้
 • 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงบประมาณการรายได้และรายจ่ายได้
 • 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถลงรายการในระเบียนเงินสดได้
 • 4. เพื่อให้นักเรียนสามารถจัดประเภทรายจ่ายได้
 • 5. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายและกรอกแบบฟอร์มธุรกิจ เอกสารการค้าได้
 • 6. เพื่อให้นักเรียนสามารถทำระเบียนส่วนบุคคล ครอบครัว สมาคมและชุมนุมได้
 • 7. เพื่อให้นักเรียนสามารถทำระเบียนการเงินได้

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5/4-6