0(0)

ง 30247 (รายวิชาเพิ่มเติม) บัญชีกิจการบริการ

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

30247       บัญชีกิจการบริการ                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6   ภาคเรียนที่  –  เวลา 40 ชั่วโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปแบบของธุรกิจ วงจรการปฏิบัติงานบัญชี การจดทะเบียนธุรกิจการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการประกอบธุรกิจ เอกสารและการจัดประเภทเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร การจัดทำบัญชีของกิจการประเภทต่าง ๆ โดยทำเป็นกรณีตัวอย่าง การจัดทำงบการเงินตามกฎหมายบัญชี การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประเภทต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร การยื่นแบบงบการเงินประจำปีต่อกระทรวงพาณิชย์

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. เข้าใจหลักการ วิธีการเกี่ยวกับวงจรปฏิบัติงานบัญชีและจัดการเกี่ยวกับเอกสารทางด้านบัญชีของกิจการแต่ละประเภท
  • 2. สามารถจัดทำบัญชีได้ตามประเภทของธุรกิจได้
  • 3. สามารถจัดทำรายงานทางการเงินตามกฎหมายบัญชีได้

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง รูปแบบของธุรกิจ

ใบความรู้ เรื่อง หลักการ วิธีการเกี่ยวกับวงจรปฏิบัติงานบัญชี
1.1 ใบงาน เรื่องหลักการ วิธีการเกี่ยวกับวงจรปฏิบัติงานบัญชี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วงจรการปฏิบัติงานบัญชี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง รายงานทางการเงินตามกฎหมาย

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

288 ผู้เรียน

เรียน