0(0)

ง 30249 การเลี้ยงชันโรง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/8 ปีการศึกษา2/2566

  • โดย kitiya thongprawat
  • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

30249       การเลี้ยงชันโรง                             

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  2     

 เวลา 40 ชั่วโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาหลักการพื้นฐานทางชีววิทยาของผึ้งและชันโรง ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของผึ้งและชันโรงตลอดจนพฤติกรรมของผึ้งและชันโรง ในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงผึ้งและชันโรง เพื่อประโยชน์ในการผสมเกสรและเก็บเก็บเกี่ยวผลผลิต

 ผลการเรียนรู้

1. รู้ประวัติการเลี้ยงชันโรง

2. เข้าใจวงจรชีวิตพฤติกรรมของชันโรงและความสัมพันธ์ระหว่างชันโรงกับสิ่งแวดล้อม

3. เข้าใจถึงวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการเลี้ยงชันโรงเพื่อใช้ในด้านต่างๆ

4. เข้าใจถึงประเภทของศัตรูการเข้าทำลายและการกำจัดศัตรูชันโรง

รวม   ผลการเรียนรู้

 โครงสร้างรายวิชา ง 30267     การเลี้ยงชันโรง                                      

 

ลำดับที่

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

 

ผลการเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

 

เวลา(ชั่วโมง)

 

น้ำหนักคะแนน(100)

1 ประวัติการเลี้ยงชันโรง

 

1 -ความเป็นมาของการเลี้ยงชันโรงในประเทศไทย

-การใช้ประโยชน์ จากชันโรง

2 10
2 วงจรชีวิตพฤติกรรมของชันโรงและความสัมพันธ์ระหว่างชันโรงกับสิ่งแวดล้อม 2 -วงจรชีวิตชันโรง

-ความหลากชนิด ของชันโรง

-คุณสมบัติเด่นของชันโรง

-แหล่งอาหารของชันโรง

10 30
3 วิธีการเลี้ยงชันโรง 3 -การคัดเลือกชนิดของชันโรง สำาหรับการเพาะเลี้ยงเชิงอุตสาหกรรม

-การแยกขยายพันธุ์ชันโรง

-การต่อรังชันโรงจากแหล่งที่อยู่ในธรรมชาติ

-การแยกขยายพันธุ์ชันโรง

20 40
4 ประเภทของศัตรูการเข้าทำลายและการกำจัดศัตรูชันโรง 4 -ศัตรูที่สำาคัญของชันโรง

-การจัดการและการดูแลรัง

8 20
40 100

 กำหนดการสอนและสาระการเรียนรู้ตามโครงสร้างรายวิชา ง 30249   

สัปดาห์ที่ คาบที่ สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด คำอธิบายประกอบตัวชี้วัด
1 1-2 ประวัติการเลี้ยงชันโรง 1 ประวัติการเลี้ยงชันโรง
2-6 3-12 วงจรชีวิตพฤติกรรมของชันโรงและความสัมพันธ์ระหว่างชันโรงกับสิ่งแวดล้อม 2 เข้าใจวงจรชีวิตพฤติกรรมของชันโรงและความสัมพันธ์ระหว่างชันโรงกับสิ่งแวดล้อม
7-16 13-32 วิธีการเลี้ยงชันโรง 3 เข้าใจถึงวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการเลี้ยงชันโรงเพื่อใช้ในด้านต่างๆ
17-20 33-40 ประเภทของศัตรูการเข้าทำลายและการกำจัดศัตรูชันโรง 4 เข้าใจถึงประเภทของศัตรูการเข้าทำลายและการกำจัดศัตรูชันโรง

 

สารบัญรายวิชา

40 บทเรียน

เนื้อหาการสอน

1.ชันโรง (Stingless Bee) คืออะไร
2.ความเป็นมาของการเลี้ยงชันโรงในประเทศไทย
3.ชื่อเรียกของชันโรงในภาคต่างๆ
4.ลักษณะทั่วไปชันโรง
5.วงจรชีวิตชันโรง
6.วรรณะชันโรง
7.นิสัยชันโรง
8 องค์ประกอบภายในรัง
9.ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
10.ถิ่นที่อยู่อาศัยโพรงเทียม
11.ลักษณะปากรังชันโรงสายพันธุ์ต่างๆ
11การเลือกชนิดเพื่อการค้า
12การจัดการดูแลรัง
13 แหล่งอาหาร
14 .เทคนิคการจัดการรังชันโรงจากศัตรู ศัตรูและการป้องกันกำจัด
15แยกขยายรัง
16การต่อรังชันโรงจากธรรมชาติ
18ประโยชน์ชันโรง การใช้ชันโรงเป็นยา00:00:00
17ประโยชน์ชันโรง ผสมเกษร
เทคนิคและวิธีการเก็บนํ้าผึ้งชันโรง 
การเลี้ยงchunarongแบบย่อ ดีมาก
การเลี้ยงชันโรงในสวนผลไม้ _ รักบ้านเกิด
การเลี้ยงชันโรงอย่างง่ายสำหรับมือใหม่ _ รักบ้านเกิด
หนังสือ รังชันโรง การฟักนางพญา
หนังสือ ชันโรง (Stingless bee) รักบ้านเกิด
เทคนิคการแยกขยายพันธุชันโรง
สบูเหลวนํ้าผึ้ง
วิธีการเพิ่มมูลคาสินคาการทําสบูเหลวผสมนํ้าผึ้ง
เทคนิคและวิธีการเก็บนํ้าผึ้งชันโรง
เทคนิคแยกขยายรังชันโรง สรางมูลคาเพิ่มอีกเทาตัว
เทคนิคการแยกขยายพันธุชันโรง
หนังสือชันโรง
หนังสือ ชันโรง-National-Science-and-Technology-Development-Agency-_-NSTDA-Thailand.pdf
ใบงานสายพันธุ์
ใบงาน ลักษณะภายในรังชันโรง
วีดีโอการแยกกล่องชันโรง
ใบงาน การแยกรังชันโรง
ใบงานการจัดการรังชันโรง
ใบงานแยกขยายรัง

แบบฝึกหัด

สื่อการสอน วีดีโอ

เกี่ยวกับผู้สอน

2.50 (22 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

1191 ผู้เรียน

เรียน