1.50(2)

ง 30259 การปลูกกล้วยไม้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/7 ภาคเรียนที่ 1/2564

  • โดย kitiya thongprawat
  • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  ง 30259      การปลูกกล้วยไม้           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5     ภาคเรียนที่  1/2564      เวลา 40 ชั่วโมง              จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาประวัติและความเป็นมา ลักษณะการเจริญเติบโต  พันธุ์  การขยายพันธุ์  อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูก  ปุ๋ยและการให้น้ำ  การดูแลรักษาและการป้องกันโรครักษาโรคการเก็บเกี่ยว

   วิเคราะห์ ความต้องการของตลาดเลือกปลูกกล้วยไม้   ปฏิบัติงาน  เตรียมวัสดุปลุกที่เหมาะสมกับกล้วยไม้  การขยายพันธุ์  การดูแลรักษา  คำนวณค่าใช้จ่าย  ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย  และประเมินเพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจ   เกี่ยวกับการปลุกกล้วยไม้ชนิดต่างๆ

 

ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายประวัติความเป็นมา  ความสำคัญและประโยชน์ของกล้วยไม้ได้
  2. บอกลักษณะการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ชนิดต่างๆได้

      3 . เลือกใช้ภาชนะ  วัสดุปลุกที่เหมาะสมกับกล้วยไม้ได้

      4.  เลือกปุ๋ยและการให้น้ำกล้วยไม้ได้ถูกต้อง

      5.  บอกลักษณะของโรคและการป้องกันรักษาโรคของกล้วยไม้ได้

รวม   5  ผลการเรียนรู้

 

สารบัญรายวิชา

26 บทเรียน

หน่วยที่1 ประวัติกล้วยไม้?

-ประวัติความเป็นมา -ความสำคัญและประโยชน์ของกล้วยไม้ -ตลาดและความต้องการกล้วยไม้ ภาระงาน 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 2. เอกสารประกอบการเรียน 3. แบบฝึกหัด
หน่วยที่1 ประวัติกล้วยไม้42:00
การมอบหมายงานที่ 1 ประวัติกล้วยไม้

หน่วยที่2 วงจรชีวิตกล้วยไม้?

- ลักษณะการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ - ชนิดกล้วยไม้ ภาระงาน . เอกสารประกอบการเรียน 2. แบบฝึกหัด 3. Racha1-online

หน่วยที่3 อุปกรณ์ปลูกกล้วยไม้?

-โรงเรือน โต๊ะวาง บ่อพักน้ำ -การปลูกกล้วยไม้ ภาระงาน 1. เอกสารประกอบการเรียน 2.ชิ้นงานแยกหน่อ 3. Racha1-online

หน่วยที่4 ปุ๋ยและการให้น้ำกล้วยไม้?

- คุณภาพน้ำและวิธีการให้ปุ๋ย -ชนิดปุ๋ย สูตรปุ๋ย การให้ปุ๋ย ภาระงาน 1. เอกสารประกอบการเรียน 2. แบบฝึกหัด 3. Racha1-online

หน่วยที่5 โรคและการป้องกันรักษาโรคของกล้วยไม้?

- โรค แมลงศัตรูกล้วยไม้ และการแก้ไข -การเก็บเกี่ยว ภาระงาน 1. เอกสารประกอบการเรียน 2. แบบฝึกหัด 3. Racha1-online

แบบทดสอบเรื่อง พันธุ์กล้วยไม้?

https://docs.google.com/forms/d/1gHHGaYCUPbb3VHzxEkThNn8ird9nCGBIliL-icaVVhE/edit

แบบทดสอบก่อนเรียน

สื่อการสอน

สรุบใบงาน

เกี่ยวกับผู้สอน

2.50 (22 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

902 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

1.5

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
1 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี และน่าสนใจ ควรเพิ่มแบบทดสอบเข้าไปในบทเรียน และพัฒนาบทเรียนให้ดียิ่งขึ้น

เป็นบทเรียนที่ดี ควรเพิ่มเติมและพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะ

เรียน