3.00(1)

ง 30264 การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ยหมัก

  • โดย kitiya thongprawat
  • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ง 30264  รายวิชา การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ยหมัก  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6      ภาคเรียนที่  –         เวลา 40 ชั่วโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

ศึกษาความเป็นมาของไส้เดือนแต่ละสายพันธุ์ ศึกษาการทำโรงเพาะไส้เดือน ศึกษาชนิดของไส้เดือนที่นิยมใช้ทำปุ๋ยหมัก การเพาะเลี้ยงไส้เดือน วิธีการให้อาหารไส้เดือน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงไส้เดือน การปฏิบัติการเตรียมโรงเรือนเพาะไส้เดือนรวมไปถึงการเตรียมดินเพาะเลี้ยง นอกจากนั้นเป็นการฝึกนักเรียนให้เป็นผู้มีความละเอียดอ่อน มีความอดทน รับผิดชอบ และที่สำคัญสามารถนำไปใช้เป็นอาชีพเสริมได้

 

ผลการเรียนรู้

  1. 1. บอกความเป็นมาของไส้เดือนแต่ละสายพันธ์ได้
  2. 2. สามารถเพาะเลี้ยงไส้เดือนได้
  3. 3. บอกวัสดุ อุปกรณ์ที่นำมาทำโรงเพาะเลี้ยงได้
  4. 4. อธิบายขั้นตอนในการทำโรงเพาะพันธุ์ได้

 

รวม   4  ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

 

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น?

ผลการเรียนรู้ ข้อ1,2 สาระการเรียนรู้ - ประวัติของไส้เดือนดิน - ลักษณะรูปร่างของไส้เดือนดิน - การจำแนกเพศ - การแพร่พันธุ์ - สายพันธุ์ไส้เดือน
ประวัติของไส้เดือนดิน
ลักษณะรูปร่างของไส้เดือนดิน
การจำแนกเพศ
การแพร่พันธุ์00:2:40
สายพันธุ์ไส้เดือน
วีดีโอการสืบพันธุ์0:32

บทที่ 2 การเพาะเลี้ยงไส้เดือน?

การเพาะเลี้ยงไส้เดือน ผลการเรียนรู้ข้อ3 - การเพาะพันธุ์ไส้เดือน - การเลี้ยงไส้เดือน - การให้อาหาร

บทที่3 วัสดุอุปกรณ์และโรงเรือน?

- การเตรียมโรงเรือน - บ่อไส้เดือน - การผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน

บทที่ 4 ประโยชน์มูลไส้เดือน

เกี่ยวกับผู้สอน

2.50 (22 การให้คะแนน)

17 รายวิชา

902 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
1 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี ควรเพิ่มเติมโดยใส่ข้อมูลเช่น ใบงาน ใบความรู้ สื่อต่างๆ แบบทดสอบ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

เรียน