0(0)

ง 30276 (รายวิชาเเพิ่มเติม) การส่งเสริมการขาย

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

30276       การส่งเสริมการขาย                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6   ภาคเรียนที่  –    เวลา 40 ชั่วโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภคการส่งเสริมการขายมุ่งสู่คนกลาง การส่งเสริมการขายมุ่งสู้พนักงานขาย ปัญหาและอุปสรรคการวัดผลและประเมินผล กฎหมายและจรรยาบรรณการส่งเสริมการขาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการส่งเสริมการขาย

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการส่งเสริมการขาย
  • 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณการส่งเสริมการขาย
  • 3. วางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามหลักการและสถานการณ์ทางการตลาด
  • 4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการส่งเสริมการขาย

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการตลาดและการสื่อสาร ทางการตลาด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การสื่อสารทางการตลาด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การส่งเสริมการขาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภค มุ่งสู่คนกลาง มุ่งสู่พนักงานขาย

ใบงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

286 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4