0(0)

ง 30277 (รายวิชาเพิ่มเติม) เทคนิคการนำเสนอ

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

30277       เทคนิคการนำเสนอ                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6   ภาคเรียนที่  –  เวลา 40 ชั่วโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ  กระบวนการ  การค้นคว้า  การวางแผน  การนำเสนอเทคนิควิธีการในการนำเสนอ  การวิเคราะห์ข้อมูล  การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการนำเสนอ  และการนำเสนอผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ การค้นคว้า การวิเคราะห์ข้อมูลและการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการนำเสนอ
  • 2. วางแผน การนำเสนอ เทคนิควิธีการการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการวิเคราะห์ข้อมูล

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การออกแบบชิ้นงานนำเสนอ

หน่วยการเรียนรู่ที่ 2 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใส่เทคนิคให้ภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หลักการนำเสนอข้อมูล

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

292 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • https://www.youtube.com/watch?v=EGT80ziTDcg

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 4