4.00(1)

ง 32101 การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต ได้แก่  การเลือกใช้  การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย หน้าที่บทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว  โรงเรียน  การตัดเย็บ  และการดัดแปลงเสื้อผ้า  วิธีการสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  มีกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการ การแก้ปัญหาการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต  และใช้พลังงาน  ทรัพยากร  ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ใช้กระบวนการกลุ่ม ในการปฏิบัติงานอย่างมีทักษะ  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับการตัดเย็บ และการดัดแปลงเสื้อผ้า ปฏิบัติงานสร้างสิ่งของเครื่องใช้ ปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน  ชุมชน  ได้ถูกต้อง  มีประสบการณ์ในการจัดทำโครงงานอาชีพ  อภิปรายแสดงความคิดเห็น  และการจัดการแก้ปัญหา  การแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต  และใช้พลังงาน  ทรัพยากร  ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีความคิดสร้างสรรค์  มีจิตสำนึกในการเลือกใช้  และใช้พลังงาน  ทรัพยากร  ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจน  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ  เช่น  ความรับผิดชอบ  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  อดทนและตรงต่อเวลา

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ศึกษาวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต ได้แก่ การเลือกใช้ การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย หน้าที่บทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน การตัดเย็บ และการดัดแปลงเสื้อผ้า วิธีการสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการ การแก้ปัญหาการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต และใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน20h

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ครอบครัวคุณภาพ

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ครอบครัวคุณภาพ

1.1 ความหมายและความสำคัญของครอบครัว

1.2 ปัญหาครอบครัวและแนวทางแก้ไข

1.3 กฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัว

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดัดแปลง ตกแต่งเสื้อผ้า

2.1 การเลือกซื้อผ้าสำหรับตัดเสื้อ

2.2 ปัจจัยสำคัญของการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

2.3 การดูแลรักษาและจัดเก็บเสื้อผ้า

2.4 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานตัดเย็บเสื้อผ้า

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2 ดัดแปลง ตกแต่งเสื้อผ้า

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประกอบอาหารและการถนอมอาหาร

3.1 หลักการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ

3.2 การประกอบอาหารในรูปแบบต่างๆ

3.3 การถนอมอาหาร

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

2.95 (21 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

456 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี ควรพัฒนาให้ดีและน่าสนใจยิ่งขึ้น

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • หนังสือเรียนวิชาการงานอาชีพ
  • อินเตอร์เน็ต

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5