0(0)

ง 33102 การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2/2566

  • โดย kitiya thongprawat
  • ประเภทรายวิชา: พื้นฐาน

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต   มีทักษะในการจัดการทำงาน  จัดระบบงานให้มีประสิทธิภาพ  เช่น  การบำรุง  เก็บรักษา  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  และดำเนินการทางธุรกิจ  กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานตามขั้นตอน  เช่น การติดตั้ง  ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน  ศึกษาแนวทางเข้าสู่อาชีพ  เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม   และใช้พลังงาน  ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ใช้กระบวนการกลุ่ม ในการปฏิบัติงานอย่างมีทักษะ มีการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการบำรุง เก็บรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  และการดำเนินการทางธุรกิจ

การจัดทำโครงงานต่าง ๆ การติดตั้ง  ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน อภิปรายแสดงความคิดเห็น และการจัดการแก้ปัญหา การแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต  และใช้พลังงาน  ทรัพยากร  ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีความคิดสร้างสรรค์  มีจิตสำนึกในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อชีวิต  สังคม และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนมีคุณธรรม และลักษณะนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ  เช่น  ความรับผิดชอบ  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  อดทน  และตรงต่อเวลา

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1 ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6

รวม 4 ตัวชี้วัด

 

 

โครงสร้างรายวิชา ง 33102 การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   

รายวิชาหลัก  ภาคเรียนที่ 2                                        เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา(ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน(100)
1 หน่วยที่1 ซ่อมไว้ใช้ได้นาน ข้อที่

3-6

– อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

– การบำรุง  เก็บรักษา

4 20
2 หน่วยที่2 ธุรกิจยุคใหม่

 

ข้อที่

3-6

– ความรู้เกี่ยวกับการทำพาณิชย์

– การทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

4 20
3 หน่วยที่3 เพิ่มมูลค่าอาหารด้วยการแปรรูป

 

ข้อที่

3-6

– ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร

– การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

6 30
4 หน่วยที่4 สร้างประสบการณ์ในอาชีพ

 

ข้อที่

3-6

– การจำลองอาชีพ

– กิจกรรมอาชีพ

6 30
รวม 20 100

 

 

 

 

สารบัญรายวิชา

43 บทเรียน

แนะนำการเรียนการสอน?

คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชา

บทที่ 1ซ่อมไว้ใช้ได้นาน?

- แบบทดสอบก่อนเรียน - ชนิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการเกษตร - ชนิดอุปกรณ์อำนวยความสะดวก - การบำรุง เก็บรักษา - แบบทดสอบหลังเรียน

บทเรียนที่2 ธุรกิจยุคใหม่?

บททดสอบก่อนเรียน

บทที่ 3 เพิ่มมูลค่าอาหารด้วยการแปรรูป

บทที่ 4 สร้างประสบการณ์ในอาชีพ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน

สรุปงานทั้งหมด

เกี่ยวกับผู้สอน

2.50 (22 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

1195 ผู้เรียน

เรียน