4.00(1)

ง20203 ขนมไทยท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

                                                           คำอธิบายรายวิชา    

ศึกษาประวัติความเป็นมาของช่างอาหารไทย  ซึ่งนำมาจัดเป็นอาหารหวานชนิดต่าง ๆ  ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีการเตรียม  การปรุง  การเลือกซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง  ลักษณะประเภทของช่างอาหารไทย และการบรรจุภัณฑ์  มีทักษะปฏิบัติงานกลุ่ม  งานรายบุคคล  ขั้นตอน  การประกอบอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ  รู้จักจัดตกแต่งอาหารแต่ละประเภทให้น่ารับประทาน เข้าใจวิธีคิดต้นทุน – กำไร  กำหนด ราคาจำหน่าย  นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่องาน  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  และรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาอาหารไทยให้มีคุณภาพ

ผลการเรียนรู้

 1. รู้จักหลักการจัดอาหารประเภทของหวานที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 2. รู้จักหลักการจัดเตรียมอาหารประเภทของหวานในชีวิตประจำวันได้
 3. รู้จักหลักการเลือกซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง
 4. รู้จักหลักการเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำอาหารประเภทของหวาน
 5. ปฏิบัติการและเทคนิคการประกอบอาหารหวานประเภทต่าง ๆ
 6. การคิดราคาต้นทุน – กำไรและการกำหนดราคาขาย
 7. สามารถบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทของหวาน

รวมทั้งหมด   7  ผลการเรียนรู้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • - นักเรียนรู้จักหลักการจัดอาหารประเภทของหวานที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • - นักเรียนรู้จักหลักการจัดเตรียมอาหารประเภทของหวานในชีวิตประจำวันได้
 • - นักเรียนรู้จักหลักการเลือกซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง
 • - นักเรียนรู้จักหลักการเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำอาหารประเภทของหวาน
 • - นักเรียนสามารถปฏิบัติการและเทคนิคการประกอบอาหารหวานประเภทต่าง ๆ
 • - นักเรียนสามารถคิดราคาต้นทุน – กำไรและการกำหนดราคาขาย
 • - นักเรียนสามารถบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทของหวาน

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1ประวัติและประเภทขนมไทย

สื่อพาวเวอร์พ้อยท์ ประวัติและประเภทขนมไทย00:00
ใบความรู้  ประวัติและประเภทขนมไทย
ใบความรู้  ประเภทของขนมหวาน
ฝึกปฏิบัติงานกลุ่มและนำเสนองาน
ใบงานที่ 1.1 ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ ประวัติความเป็นมาของขนมไทย และบันทึกผล
ใบงานที่ 1.2 ให้นักเรียนบอกความหมายของวิธีการประกอบอาหารมาให้เข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2วัตถุดิบในการปรุงขนมไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ขนมไทย 4 ภาค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ขนมในพิธีกรรมและงานเทศกาล

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู สอนในรายวิชาการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2.10 (10 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

660 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

บทเรียนมีความน่าสนใจ มีการพัฒนาบทเรียนเพิ่มเติมอยู่เสมอ

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • - สื่อพาวเวอร์พ้อยท์
 • - ใบความรู้
 • - ใบงาน

ความต้องการ

 • - นักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามสื่อต่างๆเช่น อินเทอร์เนต
 • - ถ้านักเรียนกดดูสื่อวิดีโอแล้วภาพมันใหญ่ไป ให้กดแนบไฟล์ที่อยู่ด้านล่างได้นะคะ

กลุ่มเป้าหมาย

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2