3.25(4)

ง20210 อาหารจานเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ความสำคัญของอาหารจานเดียว  หลักการเลือกซื้ออาหารอย่างถูกวิธี หลักสุขาภิบาลอาหาร มีทักษะปฏิบัติงานเตรียม   การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์  อย่างถูกต้องเหมาะสมกับชนิดของงาน  การคิดต้นทุน-กำไร กำหนดราคาขาย  ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน  สามารถปรับประยุกต์ชิ้นงานให้เข้ากับชีวิตประจำวัน และสามารถประกอบอาชีพได้ ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีความคิดสร้างสรรค์  มีจิตสำนึกที่ดีต่อการทำการประกอบอาหาร  ตลอดจนมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ  เช่น  ความรับผิดชอบ  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  อดทนและตรงต่อเวลา

สารบัญรายวิชา

24 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของอาหารจานเดียว

ความหมายของอาหารจานเดียว
การมอบหมายงาน
ประโยชน์ของอาหารจานเดียว7:10
การมอบหมายงาน
ส่วนประกอบของอาหารจานเดียว3:46
สุขอนามัยในการประกอบอาหารจานเดียว1:22
ชนิดของอาหารจานเดียว20:35
การมอบหมายงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเลือกใช้อุปกรณ์การประกอบอาหารประเภทต่างๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเลือกซื้ออาหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเตรียมวัตถุดิบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การประกอบอาหาร

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

2.53 (17 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

881 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.3

Total 4 Ratings

5
1 คะแนน
4
2 การให้คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ดีมากๆๆค่ะมันเพลินดีด้วย

เรียนดีมากเลยครับ

เป็นบทเรียนที่ดี สื่อดูแล้วเข้าใจได้ง่าย ควรเพิ่มเติมใบงาน แบบทดสอบและพัฒนาบทเรียนให้ดียิ่งขึ้น

..

เรียน