0(0)

ง20230 ดอกไม้ประดิษฐ์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564

หลักสูตรรายวิชา

                                                    คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

20230        ดอกไม้ประดิษฐ์   1                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ภาคเรียนที่  2     เวลา   20    ชั่วโมง           จำนวน   0.5   หน่วยกิต

 

 

ศึกษาหลักการออกแบบ  วิธีประดิษฐ์ดอกไม้แบบต่าง ๆ   มีทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม                      งานรายบุคคล   มีทักษะการเลือกใช้วัสดุและวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้  กำหนดราคาขาย   คำนวณค่าใช้จ่ายของวัสดุ    ที่ใช้ นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่องานดอกไม้ประดิษฐ์  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน  และสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนางานให้สร้างสรรค์ขึ้น

 

ผลการเรียนรู้

 1. รู้และเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค่าของงานประดิษฐ์ในการนำไปใช้ประโยชน์ได้
 2. รู้จักเลือกใช้ ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานให้มีประสิทธิภาพได้
 3. เข้าใจและมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบในการออกแบบงานประดิษฐ์
 4. ปฏิบัติทักษะงานประดิษฐ์ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ สามารถนำไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้
 5. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

 

รวม   5  ผลการเรียนรู้

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. รู้และเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค่าของงานประดิษฐ์ในการนำไปใช้ประโยชน์ได้
 • 2. รู้จักเลือกใช้ ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานให้มีประสิทธิภาพได้
 • 3. เข้าใจและมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบในการออกแบบงานประดิษฐ์
 • 4. ปฏิบัติทักษะงานประดิษฐ์ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ สามารถนำไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้
 • 5. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

สารบัญรายวิชา

20 บทเรียน40h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายดอกไม้ประดิษฐ์

แบบทดสอบวัดความรู้
ใบความรู้ที่ 1 ความหมายดอกไม้ประดิษฐ์
ใบความรู้ที่ 2 ความหมายดอกไม้ประดิษฐ์
ใบความรู้ที่ 3 ความหมายของดอกไม้ประดิษฐ์
ใบงานที่ 1.1 ให้นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอเปิดตัว และสรุปหัวข้อที่นักเรียนจะต้องเรียนในภาคเรียนนี้มาทั้งหมดค่ะ 
ใบงานที่ 1.2 ตอบคำถามต่อไปนี้
ใบงานที่ 1.3 จงตอบคำถามต่อไปนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่2 ประวัติความเป็นมาของดอกไม้ประดิษฐ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์ การประดิษฐ์ดอกไม้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประเภทของงานประดิษฐ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความสำคัญและประโยชน์ดอกไม้ประดิษฐ์

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

ข้อสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู สอนในรายวิชาการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2.67 (18 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

697 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • สื่อพาวเวอร์พ้อยท์
 • สื่อวิดีโอ
 • ใบงาน
 • ใบความรู้
 • แบบทดสอบ

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3