4.00(1)

ง20232 งานประดิษฐ์ของชำร่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาความสำคัญของประเพณีต่าง ๆ ที่ต้องใช้ของชำร่วย  หลักการออกแบบ  ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ของชำร่วยแบบต่าง ๆ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์  สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภค  ฝึกปฏิบัติสร้างชิ้นงานให้หลากหลาย  มีความชำนาญในขั้นตอนการผลิตอย่างถูกต้อง  คิดคำนวณต้นทุนกำไร  กำหนดราคาขาย  นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่องานประดิษฐ์ของชำร่วย มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาชิ้นงานให้มีคุณภาพ

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน40h

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ

1.1ความหมายและความสำคัญของชำร่วย

1.2 ประเภทของชำร่วย

1.3 ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ของชำร่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ของชำร่วย

2.1 วัสดุอุปกรณ์และการเก็บรักษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักการออกแบบของชำร่วย

3.1 จุดมุ่งหมายของการออกแบบของชำร่วย

3.2 ลำดับขั้นตอนของการออกแบบของที่ระลึก

3.3 การประดิษฐ์พวงมาลัยกุหลาบมินิโรส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคำนวณต้นทุนผลผลิต

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

2.95 (21 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

456 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี น่าสนใจ เด็กได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพได้ ควรพัฒนาบทเรียนต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

เรียน