4.00(1)

ง20237 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

                                                        คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม    

         ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ แหล่งวัสดุทั้งที่เป็นธรรมชาติและ สังเคราะห์ คุณสมบัติ วัสดุในท้องถิ่น เครื่องมือ อุปกรณ์ การออกแบบให้ตรงตามความต้องการของตลาด วิธีการผลิต เช่น ถัก ผูก พัน สาน ฟั่น ฯลฯ การบรรจุหีบห่อ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานสำรวจผลิตภัณฑ์และแหล่งวัสดุท้องถิ่น เตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ ผลิตชิ้นงานด้วยวิธีต่างๆ ตกแต่งชิ้นงาน ขั้นสำเร็จ ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย กำหนดราคาและจัดจำหน่าย เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการ

เลือกวัสดุสามารถทำผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอน และจำหน่ายได้

          ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. รู้ถึงแหล่งผลิตภัณฑ์ และวัสดุ ทั้งที่เป็นธรรมชาติและสังเคราะห์
 2. รู้ถึงเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ของใช้
 3. รู้ถึงความปลอดภัยในการทำงาน
 4. อ่านแบบ ออกแบบ และเขียนแบบชิ้นงานประดิษฐ์ได้
 5. รู้ถึงขั้นตอนในการสร้างชิ้นงาน การประกอบ และการตกแต่งชิ้นงาน
 6. ปฏิบัติฝึกทักษะ การอ่านแบบ การออกแบบการเขียนแบบการสร้างชิ้นงาน การประกอบชิ้นงาน และการตกแต่งชิ้นงาน
 7. ปฏิบัติผลิตชิ้นงานตามรูปแบบ
 8. ให้บริการจัดทำชิ้นงานประดิษฐ์
 9. คำนวณค่าใช้จ่ายค่าบริการ จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย

รวมทั้งหมด    9   ผลการเรียนรู้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • - เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงแหล่งผลิตภัณฑ์ และวัสดุ ทั้งที่เป็นธรรมชาติและสังเคราะห์
 • - เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ของใช้
 • - เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงความปลอดภัยในการทำงาน
 • - เพื่อให้นักเรียนอ่านแบบ ออกแบบ และเขียนแบบชิ้นงานประดิษฐ์ได้
 • - เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงขั้นตอนในการสร้างชิ้นงาน การประกอบ และการตกแต่งชิ้นงาน
 • - เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติฝึกทักษะ การอ่านแบบ การออกแบบการเขียนแบบการสร้างชิ้นงาน การประกอบชิ้นงาน และการตกแต่งชิ้นงาน
 • - เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติผลิตชิ้นงานตามรูปแบบ
 • - เพื่อให้นักเรียนบริการจัดทำชิ้นงานประดิษฐ์
 • - เพื่อให้นักเรียนคำนวณค่าใช้จ่ายค่าบริการ จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย

สารบัญรายวิชา

28 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและความสำคัญของงานประดิษฐ์

แบบทดสอบก่อนเรียน
การมอบหมายงาน
สื่อพาวเวอร์พ้อยท์
ใบความรู้เพิ่มเติม ความหมายของงานประดิษฐ์ ประโยชน์ของงานประดิษฐ์
ใบความรู้ ความหมายและความสำคัญของงานประดิษฐ์
สื่อความหมาย ประเภท การออกแบบงานประดิษฐ์
.ใบงาน : ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และนำมาตอบคำถามต่อไปนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทยประเภทต่าง ๆ(เพิ่มเติม)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุในท้องถิ่น(เพิ่มเติม)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการออกแบบงานประดิษฐ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3การออกแบบงานประดิษฐ์ (เพิ่มเติม)

หน่วยการเรียนรู้ที่4ตัวอย่างการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู สอนในรายวิชาการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2.10 (10 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

550 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่มีความน่าสนใจ ให้มีการพัฒนาบทเรียนเพิ่มเติมจากเดิมอยู่เสมอ

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • - สื่อวิดีโอ
 • - สื่อพาวเวอร์พ้อย
 • - ใบความรู้
 • - ใบงาน

ความต้องการ

 • - นักเรียนสามารถหาข้อมูลได้ตามสื่ออินเทอร์เนตหรือช่องทางอื่นได้ตามความเหมาะสม
 • - การดูสื่อวิดีโอแต่ละหน่วย หากมีภาพที่ใหญ่มองเห็นไม่ชัด นักเรียนสามารถกดไฟล์แนบที่อยู่ด้านล่างได้

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3