4.33(9)

ง20241 งานช่างพื้นฐาน (เพิ่มเติม) มัธยมศึกษาปีที่ 1/4-11 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาวิธีการเลือกใช้เครื่องมือช่าง วัสดุช่างพื้นฐานงานช่างประเภทต่าง ๆ ลักษณะของงานช่าง ความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานช่างให้เกิดความปลอดภัย เข้าใจหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้  บำรุงรักษาเครื่องเรือนและเครื่องใช้ ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

โดยการปฏิบัติงานที่ใช้กระบวนการกลุ่ม  การมีส่วนร่วม  การคิด  การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การตัดสินใจและอธิบายให้เกิดความรู้  ความเข้าใจสามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

มีความเสียสละ  มีคุณธรรม  ขยัน  อดทน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน  นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. อธิบายความหมายและประโยชน์ของงานช่างได้
  • 2. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานช่างได้อย่างเหมาะสม
  • 3. บอกหลักในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในช่างได้
  • 4. ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับบาดเจ็บจากงานช่างได้
  • 5. อธิบายวิธีการปฏิบัติงานช่างประเภทต่างๆ ได้
  • 6. อธิบายหลักในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ได้
  • 7. เจตคติที่ดีต่อการฝึกปฏิบัติงานช่าง

สารบัญรายวิชา

15 บทเรียน20h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่าง

เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของงานช่าง
แบบฝึกหัดเรื่องความหมายและความสำคัญและประโยชน์ของงานช่าง
เรื่องที่ 2 เครื่องมือช่าง การใช้งานและการบำรุงรักษา
แบบฝึกหัดก่อนเรียนเรื่อง วัสดุงานช่าง เครื่องมือช่างพื้นฐาน
ความรู้พื้นฐานเรื่องงานช่าง
เรื่องที่ 3 ลักษณะงานช่าง
แบบฝึกหัดเรื่อง ลักษณะงานช่าง
เรื่องที่ 4 วัสดุงานช่าง
การมอบหมายงาน แบบฝึกหัด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 – ความปลอดภัยในงานช่าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 – พื้นฐานงานช่างประเภทต่างๆ

หน่วยกาเรียนรู้ที่ 4 – การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4.27 (79 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

648 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.3

Total 9 Ratings

5
7 การให้คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่น่าสนใจ
ดีมากเลยค่ะ

รักครูมากๆครูน่ารักมากๆวิชานี้หนูชอบฟุดๆๆ

ชอบวิชานี้สนุกไม่เครียจ

ชอบเรียนวิชานี้ เรียนแล้วไม่เครียด

ชอบวิชานี้มากครับ เรียนสนุกมากครับ

ดีมากเลยคับ

เป็นบทเรียนที่ดีมากครับอยากให้มีบทเรียนแบบนี้ต่อไป

เป็นบทเรียนที่ดีและน่าสนใจ ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

เป็นบทเรียนที่ดี ขอให้ไปพัฒนาให้สมบูรณ์และครบถ้วน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1